Open navigation

Công văn 427/TB-TCT ngày 16/06/2023 Chuẩn bị báo cáo phục vụ sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2023

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 427/TB-TCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2023

 THÔNG BÁO

CHUẨN BỊ BÁO CÁO PHỤC VỤ SƠ KẾT CÔNG TÁC THUẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THUẾ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Chuẩn bị sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2023, Tổng cục Thuế giao các đơn vị triển khai thực hiện một số công việc như sau:

1. Về việc tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm tại các đơn vị: Đề nghị các Cục Thuế, các Vụ/đơn vị hoàn thành việc tổ chức sơ kết đơn vị mình trước ngày 15 tháng 7 năm 2023.

- Các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục, Cục thuế địa phương đăng ký thời gian tổ chức sơ kết và gửi về văn phòng Tổng cục Thuế (đồng thời gửi mail: nhdao@gdt.gov.vn) trước ngày 25/6/2023.

2. Về thời gian tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của ngành thuế dự kiến tuần đầu tháng 7/2023, Tổng cục Thuế sẽ thông báo thời gian cụ thể sau.

3. Việc chuẩn bị báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

3.1. Các Cục Thuế báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác thuế 6 tháng cuối năm 2023. Các số liệu báo cáo về các lĩnh vực (số ước 6 tháng): Dự toán, Thanh tra kiểm tra thuế, Quản lý nợ, Doanh nghiệp nhỏ cá nhân hộ kinh doanh, Tuyên truyền hỗ trợ, Tổ chức cán bộ, thực hiện theo các biểu mẫu dạng File Excel (Tổng cục sẽ gửi các Cục Thuế biểu mẫu qua thư điện tử đến các nhóm: NhomVanthucactinh@gdt.gov.vn; NhomLDVPcactinh@gdt.gov.vn).

Báo cáo nêu rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2023; khó khăn, vướng mắc và các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Thời gian các Cục Thuế gửi báo cáo về Tổng cục Thuế trước ngày 25/06/2023, kèm theo file mềm đến địa chỉ email tmninh@gdt.gov.vn.

Riêng biểu số liệu trong lĩnh vực dự toán đề nghị gửi về Tổng cục Thuế (Vụ dự toán) trước ngày 23/6/2023 kèm theo file mềm đến địa chỉ email: dttthuy@gdt.gov.vn; npthao01@gdt.gov.vn.

3.2. Các Vụ/Đơn vị thuộc Tổng cục Thuế căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác trong 6 tháng đầu năm và giải pháp hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (bao gồm tình hình thực hiện nhiệm vụ của Vụ/đơn vị và kết quả công tác chỉ đạo toàn ngành theo lĩnh vực phục trách).

Báo cáo nêu rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023; khó khăn, vướng mắc và các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Thời gian các Vụ/đơn vị gửi báo cáo về Văn phòng trước ngày 25/6/2023 kèm theo file mềm đến địa chỉ email nmthao01@gdt.gov.vn (Các Vụ/Đơn vị thuộc Tổng cục Thuế trình Lãnh đạo Tổng cục phụ trách khối phê duyệt trước khi gửi Văn phòng).

(Các Vụ/đơn vị khai thác File báo cáo của các Cục Thuế tại địa chỉ P:\@Trao doi chung\@Bao Cao So Ket 6T 2023).

3.3. Về việc chuẩn bị các báo cáo chuyên đề, Tổng cục Thuế giao các Cục Thuế, các Vụ/đơn vị chuẩn bị các báo cáo chuyên đề, cụ thể như sau:

(1) Báo cáo kết quả thu NSNN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao. Vụ DTTT thực hiện.

(2) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu NSNN 6 tháng đầu năm; những khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ, giải pháp tăng cường chống thất thu NSNN 6 tháng cuối năm 2023. Cục Thanh tra, kiểm tra thuế và các Cục thuế: Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Thái Nguyên thực hiện.

(3) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp Quản lý nợ thuế, đôn đốc thu hồi nợ thuế 6 tháng đầu năm; những khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Vụ QLN và Các Cục Thuế: Hải Dương, Đà Nẵng, Tiền Giang thực hiện.

(4) Báo cáo đánh giá thực hiện công tác quản lý hoàn thuế GTGT 6 tháng đầu năm 2023; những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vụ Kê khai và Kế toán thuế và các Cục Thuế: Thái Nguyên, Nghệ An thực hiện.

(5) Báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai hóa đơn điện tử kết nối từ máy tính tiền trên toàn quốc Vụ DNNCN và các Cục thuế: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh thực hiện.

(6) Báo cáo về công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, các hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng, các giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động này trong thời gian tiếp theo. Vụ DNNCN và các Cục Thuế Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh thực hiện.

(7) Báo cáo công tác hiện đại hóa, ứng dụng CNTT của ngành thuế; công tác tăng cường ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả, chất lượng quản lý thuế, chống thất thu thuế. Cục CNTT và các Cục Thuế Quảng Ninh, Nghệ An thực hiện.

(8) Báo cáo công tác triển khai các chính sách hỗ trợ NNT về gia hạn, miễn phí, lệ phí năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023; các giải pháp, biện pháp triển khai các chính sách hỗ trợ NNT nhằm tháo gỡ khó khăn trong 6 tháng cuối năm 2023. Vụ KK và các Cục Thuế Nghệ An, Đồng Nai thực hiện.

(9) Báo cáo kết quả Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023. Văn phòng và các Cục Thuế: Hải phòng, Bắc Giang, Long An thực hiện.

(10) Báo cáo các giải pháp triển khai về phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử, phát hiện rủi ro, phòng chống gian lận về hóa đơn điện tử và giải pháp, biện pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. Ban QLRR và các Cục Thuế: Bình Định, Thanh Hóa, Phú Thọ thực hiện.

(11) Báo cáo các nội dung đổi mới về công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Vụ TTHT và các Cục Thuế: Lâm Đồng, Quảng Bình, Hải Dương thực hiện.

Lưu ý: Ngoài các nội dung báo cáo chuyên đề được phân công nêu trên, Tổng cục Thuế khuyến khích các Cục Thuế tự đánh giá trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý thuế, quản lý thu ngân sách tại địa phương, nếu có giải pháp mới, hiệu quả thì chủ động đề xuất, xây dựng nội dung báo cáo chuyên đề của đơn vị mình và gửi về Tổng cục Thuế (qua Văn phòng) để tổng hợp trong tài liệu Tổng kết ngành, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương.

Các Báo cáo nêu rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023; Khó khăn, vướng mắc và các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Thời gian các Cục Thuế, Vụ/đơn vị gửi báo cáo về Tổng cục Thuế trước ngày 25/6/2023 kèm theo file mềm đến địa chỉ email tmninh@gdt.gov.vn.

Các Vụ/Đơn vị trực thuộc Tổng cục Thuế trình báo cáo Lãnh đạo Tổng cục phụ trách khối duyệt báo cáo chuyên đề trước khi gửi Văn phòng.

4. Văn phòng tổng hợp chung, hoàn thành báo cáo sơ kết 6 tháng trình Tổng cục duyệt trước ngày 26/6/2023.

5. Giao Văn phòng (Tổ truyền thông) chủ trì, Vụ TTHT, Tạp Chí thuế phối hợp xây dựng Video clip đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm; giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2023.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế, các Vụ/đơn vị biết và triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế (để b/c);
- Các Vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc TCT;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Đại diện VP TCT tại TP HCM;
 - Lưu: VT, VP.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Đoàn Xuân Toản

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.