Open navigation

Công văn 500/TB-XNK ngày 23/06/2023 Khai báo nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VK điện

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 500/TB-XNK

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

 THÔNG BÁO

VỀ VIỆC KHAI BÁO, NỘP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA MẪU AK VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA MẪU VK ĐIỆN TỬ

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp;

Thực hiện Bản ghi nhớ về hệ thống trao đổi dữ liệu xuất xứ điện tử (EODES) nhằm tạo thuận lợi trong thực thi hiệp định thương mại tự do giữa Bộ Công Thương Việt Nam, Tổng cục Hải quan Việt Nam và Tổng cục Hải quan Hàn Quốc được ký luân phiên tại Hà Nội vào ngày 21 tháng 10 năm 2022 và tại Te-Chơn, Hàn Quốc vào ngày 31 tháng 10 năm 2022;

Để chuẩn bị việc truyền và nhận dữ liệu C/O mẫu AK và C/O mẫu VK điện tử chính thức giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian tới trên cơ sở Bản ghi nhớ nêu trên, giúp tạo thuận lợi và giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy xuất khẩu, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương thông báo:

1. Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 16 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa, thương nhân đề nghị cấp C/O mẫu AK và C/O mẫu VK khai báo, nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O hoàn toàn trên Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương (eCoSys) tại địa chỉ https://ecosys.gov.vn kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

2. Đối với hàng hóa đề nghị cấp C/O xuất khẩu sang Hàn Quốc trong khuôn khổ các Hiệp định AKFTA và VKFTA:

- Dữ liệu C/O mẫu AK và C/O mẫu VK điện tử sau khi duyệt cấp phép trên eCoSys được gửi đến Cổng thông tin một cửa quốc gia (Tổng cục Hải quan Việt Nam) để truyền cho cơ quan hải quan Hàn Quốc. Dữ liệu C/O mẫu AK và mẫu VK điện tử được sử dụng để xem xét cho hưởng ưu đãi thuế quan AKFTA và VKFTA theo thỏa thuận giữa Việt Nam và Hàn Quốc tại Bản ghi nhớ về EODES nêu trên.

- Song song với việc truyền và nhận dữ liệu C/O điện tử qua EODES, C/O mẫu AK và C/O mẫu VK bản giấy được gửi cho nhà nhập khẩu tại nước nhập khẩu để phục vụ cho mục đích lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp C/O và kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa sau này. Trường hợp lỗi kỹ thuật xảy ra, C/O bản giấy có thể được sử dụng để thay thế dữ liệu C/O điện tử.

3. Đối với hàng hóa đề nghị cấp C/O xuất khẩu sang các nước thành viên ASEAN trong khuôn khổ Hiệp định AKFTA, C/O mẫu AK bản giấy được gửi cho nhà nhập khẩu tại nước nhập khẩu để phục vụ cho mục đích hưởng ưu đãi thuế quan AKFTA theo quy định hiện hành.

4. Quy trình cấp, hủy và chỉnh sửa C/O mẫu AK, C/O mẫu VK điện tử (sau đây gọi là C/O điện tử) trên eCoSys được thương nhân thực hiện như sau:

4.1. Cấp C/O điện tử

- Khai báo C/O điện tử và đính kèm hồ sơ liên quan trên eCoSys

- Chọn “Ký và Gửi duyệt” C/O.

- Chờ C/O được xem xét và sẽ chuyển trạng thái “Đã được cấp phép” trong trường hợp hồ sơ được kê khai hoàn chỉnh, hợp lệ.

- In C/O đã được cấp phép trực tiếp từ eCoSys và in thêm mặt sau (Overleaf Notes) của C/O trên hai mặt của giấy trắng, kích thước A4 theo tiêu chuẩn ISO (nếu được yêu cầu).

- Gửi C/O (bản giấy Original) đã được cấp phép cho nhà nhập khẩu tại nước nhập khẩu (nếu được yêu cầu).

4.2. Hủy C/O điện tử đã cấp:

- Tìm số tham chiếu của C/O đã được cấp phép trên eCoSys.

- Chọn “Yêu cầu hủy” C/O kèm theo lý do.

- Chờ C/O được xem xét và sẽ chuyển trạng thái “Đã duyệt yêu cầu hủy”.

4.3. Chỉnh sửa C/O điện tử đã cấp:

- Thực hiện các bước “Hủy C/O điện tử đã cấp” trên eCoSys như hướng dẫn tại mục 4.2 nêu trên.

- Chọn “Yêu cầu chỉnh sửa” C/O.

- Chỉnh sửa các thông tin cần sửa, sau đó “Ký và Gửi duyệt” lại C/O vừa được sửa.

- Chờ C/O được xem xét và sẽ được cấp phép với số tham chiếu mới, ngày cấp mới trong trường hợp lý do chỉnh sửa C/O hợp lệ:

- In C/O đã được cấp phép chỉnh sửa trực tiếp từ eCoSys và in thêm mặt sau (Overleaf Notes) của C/O trên hai mặt của giấy trắng, kích thước A4 theo tiêu chuẩn ISO (nếu được yêu cầu).

- Gửi C/O (bản giấy Original) đã được cấp phép chỉnh sửa cho nhà nhập khẩu tại nước nhập khẩu (nếu được yêu cầu).

5. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị liên hệ Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương (Điện thoại: 024 2220 5444 hoặc 2220 5361; Email: xnk-xxhh@moit.gov.vn) để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương thông báo để thương nhân đề nghị cấp C/O mẫu AK, C/O mẫu VK, các cơ quan, tổ chức cấp C/O và các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân (để b/c);
- Các Vụ, Cục: ĐB, AP, TMĐT;
 - Lưu: VT, XXHH, thinhvh.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đỗ Thị Thu Hương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.