Open navigation

Công văn 42369/CTHN-TTHT ngày 19/06/2023 Xác định khoản chiết khấu hối phiếu lãi trả chậm trong công thức tính tổng chi phí lãi vay

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42369/CTHN-TTHT

V/v xác định khoản chiết khấu hối phiếu, lãi trả chậm trong công thức tính tổng chi phí lãi vay

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2023

 Kính gửi: CTCP Kinh doanh thương mại XNK Việt Nam
Đ/c: Tng 4, tòa nhà SIMCO, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội; MST: 0107716780

Trả lời công văn số 2004/2023/ACME-CV ngày 20/04/2023 của CTCP Kinh doanh thương mại XNK Việt Nam (Cục Thuế nhận ngày 18/5/2023) vướng mắc về xác định khoản chiết khấu hối phiếu, khoản lãi trả chậm trong công thức tính tổng chi phí lãi vay, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 14, khoản 16 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng quy định:

“14. Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.

16. Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng mt khoản tiền đ sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.

- Căn cứ Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ quy định về xác định chi phí để tính thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

“...3. Tng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

a) Tng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế;

…”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp doanh nghiệp có giao dịch liên kết, phát sinh khoản thu từ lãi bán hàng trả chậm thì khoản thu từ lãi bán hàng trả chậm không phải là lãi tiền gửi, lãi cho vay phát sinh trong kỳ trong quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP.

Đối với khoản chi phí trả lãi chiết khấu hối phiếu cho Ngân hàng, đề nghị Công ty căn cứ nghiệp vụ thực tế phát sinh, đối chiếu với quy định về tín dụng để xác định bản chất khoản lãi chiết khấu có thuộc chi phí lãi vay trong quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP nêu trên.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trưng hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để CTCP Kinh doanh thương mại XNK Việt Nam được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- CCT quận Nam Từ Liêm;
 - Lưu: VT, TTHT(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hữu Hùng

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.