Open navigation

Công văn 3688/TCHQ-GSQL ngày 14/07/2023 Khai hải quan đối với các trường hợp nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ xăng dầu nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3688/TCHQ-GSQL

V/v khai hải quan đối với các trường hợp nộp bổ sung CTCNXX xăng dầu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ Điều 3, Thông tư số 104/2021/TT-BTC ngày 18/11/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu và Điều 12 Thông tư số 33/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 hướng dẫn xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan thực hiện về khai hải quan đối với các lô hàng xăng dầu nhập khẩu áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt như sau:

Trường hợp chưa nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên, người khai hải quan khai nợ chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên tờ khai hải quan điện tử theo hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Khi nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn quy định, người khai hải quan khai chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên tờ khai bổ sung sau thông quan theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 33/2023/TT-BTC.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan hướng dẫn và niêm yết công khai nội dung đến người khai hải quan để biết và thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Hiệp hội xăng dầu Việt Nam;
- Cục Quản lý Giá, Vụ Chính sách Thuế, Vụ Pháp chế;
- Cổng TTĐT Hải quan (để đăng tải);
 - Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Thọ

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.