Open navigation

Công văn 3806/TCHQ-GSQL ngày 20/07/2023 Hiệu lực Thông tư 33_2023_TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3806/TCHQ-GSQL

V/v hiệu lực Thông tư số 33/2023/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2023 

 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 31/5/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 33/2023/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (thay thế Thông tư số 38/2018/TT-BTC; Thông tư số 62/2019/TT-BTC; Thông tư số 47/2020/TT-BTC và Thông tư số 07/2021/TT-BTC), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2023.

Qua rà soát, Tổng cục Hải quan thấy việc đăng tải Thông tư số 33/2023/TT-BTC trên một số trang điện tử không thống nhất về ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư. Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khai thác đúng bản Thông tư số 33/2023/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2023 trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để hướng dẫn các đơn vị, và tuyên truyền đến các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn biết, thực hiện thống nhất.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, GSQL(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Bắc Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.