Open navigation

Công văn 1076/BCT-TKNL ngày 02/03/2023 Dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu cho tủ giữ lạnh thương mại

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1076/BCT-TKNL

V/v trả lời thắc mắc dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu cho tủ giữ lạnh thương mại

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2023 

 Kính gửi: Công ty TNHH Northwind Việt Nam

Bộ Công Thương đã nhận được được Công văn số 110223/CV-NORTHWIND ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Công ty TNHH Northwind Việt Nam về việc thực hiện Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 03 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện, sau khi nghiên cứu, Bộ Công Thương có ý kiến sau:

Căn cứ Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện; Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới; Căn cứ nội dung hồ sơ và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan: sản phẩm tủ lạnh thương mại dùng để trưng bày thực phẩm, sử dụng điện 3 pha, 380V, nhãn hiệu Northwind, xuất xứ Trung Quốc, do Công ty nhập khẩu theo Tờ khai Hải quan số 105261707830 ngày 10 tháng 02 năm 2023 (danh sách chi tiết trong Phụ lục kèm theo Công văn này) là tủ lạnh thương mại chưa phải thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu. Đề nghị Công ty TNHH Northwind Việt Nam bổ sung hồ sơ Giám định cho cơ quan Hải quan trước khi tiến hành thủ tục thông quan.

Các thông tin chi tiết, làm rõ đề nghị liên hệ: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương, địa chỉ số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 024.22202358, email: nhannangluong@moit.gov.vn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT
TKNL(HD).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 Phương Hoàng KimPHỤ LỤC

DANH MỤC SẢN PHẨM KHÔNG PHẢI DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CỦA CÔNG TY TNHH NORTHWIND VIỆT NAM
(Ban hành theo Công văn số: 1076/BCT-TKNL ngày 02 tháng 3 năm 2023)

TT

Nhãn hiệu

Kiểu loại (Model)

Thông số kỹ thuật

1

Northwind

NOR520-AR

380V, 50Hz, 2400W, 6500L

Sản phẩm nhập khẩu tại Cảng Sài Gòn, năm 2023 theo:

- Tờ khai Hải quan số 105261707830 ngày 10 tháng 02 năm 2023.

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Người nhập khẩu: Công ty TNHH Northwind Việt Nam.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.