Open navigation

Công văn 2158/BCT-KHCN ngày 13/04/2023 Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương thực hiện đăng ký xuất

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2158/BCT-KHCN

V/v hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2023

 

Kính gửi:

- Sở Công thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Từ năm 2022, theo quy định của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), việc đăng ký doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu vào Trung Quốc được thực hiện trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (https://cifer.singlewindowcn). Theo đó, doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm (chất béo và dầu thực vật; sản phẩm bột ngũ cốc và mạch nha chế biến; các loại bánh có nhân) phải đăng ký mở tài khoản và có thể bắt đầu thực hiện đăng ký sản phẩm mong muốn xuất khẩu vào Trung Quốc sau khi tài khoản được lập tại trang thông tin điện tử trên.

Để có cơ sở công bố, xác nhận đáp ứng của doanh nghiệp xuất khẩu với quy định bảo đảm an toàn thực phẩm của Trung Quốc và Việt Nam, ngày 09 tháng 3 năm 2022, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 1179/BCT-KHCN về việc hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc. Tuy nhiên, trong thực tế triển khai hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Trung Quốc. Vì vậy, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương kịp thời triển khai hoạt động xuất khẩu hàng hóa thực phẩm nêu trên theo đúng quy định hiện hành, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương/Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp gồm:

- Hướng dẫn doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm trên địa bàn gửi văn bản đề nghị kèm theo Bản thuyết minh (Phụ lục 2) của Công văn số 1179/BCT-KHCN về Sở Công Thương/Ban Quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương và tổ chức xác nhận vào bản thuyết minh nêu trên. Trong trường hợp cần thiết, Sở Công Thương/Ban Quản lý an toàn thực phẩm tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn thực phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm xuất khẩu.

- Tổng hợp danh sách, hồ sơ kèm theo của các doanh nghiệp trên địa bàn địa phương đã đảm bảo yêu cầu về an toàn thực phẩm có nhu cầu xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc và gửi về Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ) để Bộ Công Thương rà soát thông tin, công bố với Tổng cục Hải quan Trung Quốc về sự đáp ứng của doanh nghiệp đối với quy định an toàn thực phẩm của Trung Quốc và Việt Nam. Doanh nghiệp trực tiếp theo dõi quá trình đăng ký và nhận phản hồi của Bộ Công Thương và Tổng cục Hải quan Trung Quốc trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Thông tin chi tiết liên hệ: TS. Đặng Tất Thành, chuyên viên chính, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương; điện thoại: 02422.202412/ 0936611588; email: thanhdt@moit.gov.vn.

Bộ Công Thương thông báo để Sở Công Thương/Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân (để báo cáo);
 - Lưu VT, KHCN, ThanhDT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Việt Tấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.