Open navigation

Công văn 2351/TCT-CS ngày 09/06/2023 Lệ phí môn bài khi tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2351/TCT-CS

V/v lệ phí môn bài

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Trả lời công văn số 938/CTHNA-TTHT ngày 15/7/2022 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về lệ phí môn bài khi tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 1, khoản 1 Điều 2 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài;

- Căn cứ khoản 4 Điều 1 Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/7/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài;

- Căn cứ Khoản 2 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội;

Căn cứ quy định trên, trường hợp người nộp lệ phí đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trước ngày 30 tháng 01 hàng năm và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hà Nam biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế, Vụ CST (BTC);
- Vụ Pháp chế, Vụ DNNCN (TCT);
- Cục Thuế thành phố Hà Nội (để thực hiện);
- Cục Thuế tỉnh Quảng trị (để thực hiện);
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.