Open navigation

Công văn 2381/TCT-CS ngày 13/06/2023 Thuế tài nguyên phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2381/TCT-CS

V/v thuế tài nguyên, phí BVMT đối với khai thác khoáng sản

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Minh Quý Điện Biên.
(Địa chỉ: Tổ dân phố 10, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường ng, tỉnh Điện Biên)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 30/MQ-VP ngày 05/04/2023 của Công ty TNHH Minh Quý Điện Biên về việc hướng dẫn xác định giá tính thuế tài nguyên, phí BVMT đối với đá tảng, đá quá cỡ làm vật liệu xây dựng thông thường đá xẻ, bó vỉa hè. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 54 Luật Khoáng sản 2010;

- Căn cứ Điều 47 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Điều 6 Luật Thuế tài nguyên;

- Căn cứ Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

- Căn cứ Điều 4 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về thuế;

- Căn cứ Điều 3, khoản 1 Điều 4, khoản 1 Điều 5 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;

- Căn cứ Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

1. Về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản:

Đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, người nộp thuế tài nguyên là tổ chức, hộ kinh doanh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Việc xác định giá tính thuế tài nguyên thực hiện theo quy định tại Điều 6 Luật Thuế tài nguyên, Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010, Điều 4 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ và Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính.

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sn phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng nơi kê khai nộp thuế tài nguyên theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP. Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được quy định tại Điều 4 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP; theo đó, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản áp dụng tại địa phương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ.

2. Về khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản:

Căn cứ khoản 1 Điều 54 Luật Khoáng sản 2010, Giấy phép khai thác khoáng sản phải có các nội dung về loại khoáng sản và phương pháp khai thác khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh là cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 47 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP.

Đề nghị Công ty TNHH Minh Quý Điện Biên nghiên cứu các quy định nêu trên, căn cứ hồ sơ và hoạt động khai thác khoáng sản trên thực tế để thực hiện kê khai, nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường theo đúng quy định. Trường hợp có vướng mắc về loại khoáng sản và phương pháp khai thác, đề nghị Công ty TNHH Minh Quý Điện Biên liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên để được hướng dẫn theo đúng chức năng nhiệm vụ; trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, liên hệ vi Cục Thuế tỉnh Đin Biên để được hướng dẫn kê khai, nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Minh Quý Điện Biên được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
 - Vụ PC (TCT);

 - 
Cục Thuế tỉnh Đin Biên (để phối hợp);
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.