Open navigation

Công văn 2732/BTC-TCDN ngày 24/03/2023 Xác định tiền bán cổ phần phải nộp về Quỹ và tiền lãi chậm nộp

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2732/BTC-TCDN

V/v xác định tiền bán cổ phần phải nộp về Quỹ và tiền lãi chậm nộp

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023 

 Kính gửi: Công ty cổ phần Du lịch và Xúc tiến đầu tư.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 12/CV-DLXT ngày 13/3/2023 của Công ty cổ phần Du lịch và Xúc tiến đầu tư (Công ty) về việc đề nghị xác định tiền bán cổ phần phải nộp về Quỹ và tiền lãi chậm nộp của Công ty theo Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước quy định:

- “Cơ quan đại diện chủ sở hữu trung ương chịu trách nhiệm rà soát các khoản phải thu về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (Quỹ HTSX) từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển nhượng vốn nhà nước tại DN thuộc trung ương và có văn bản thông báo gửi Bộ Tài chính để thu vào ngân sách trung ương theo quy định” (Khoản 2 Điều 11).

- Trình tự, thủ tục xem xét miễn lãi chậm nộp về Quỹ (Khoản 2 Phụ lục IV):

+ “Doanh nghiệp xác định số lãi chậm nộp về Quỹ đến thời điểm Nghị định có hiệu lực thi hành báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu hồ sơ để được xem xét, miễn lãi chậm nộp”.

+ “Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị miễn lãi chậm nộp của doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện thẩm định, ra quyết định miễn lãi chậm nộp cho doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này... ”

Căn cứ quy định nêu trên, việc rà soát, xác định các khoản phải nộp về Quỹ HTSX và quyết định miễn lãi chậm nộp đối với Công ty thuộc trách nhiệm của Bộ VHTTDL, việc xây dựng hồ sơ để được xem xét, miễn lãi chậm nộp là trách nhiệm của Doanh nghiệp.

2. Ý kiến của Bộ Tài chính

Ngày 18/9/2019, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3216/QĐ-BVHTTDL phê duyệt giá trị doanh nghiệp của Công ty tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần (quyết toán CPH), trong đó có nêu “số tiền phải nộp theo quy định về nhà nước là 38.689.082.019 đồng”. Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 11 và Phụ lục IV Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021, đề nghị Công ty trên cơ sở số tiền phải nộp ngân sách nhà nước đã được Bộ VHTTDL phê duyệt tại quyết định này lập hồ sơ xin miễn lãi chậm nộp về Quỹ, báo cáo Bộ VHTTDL xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính. Đề nghị Công ty cổ phần Du lịch và Xúc tiến đầu tư nghiên cứu, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ VHTTDL;
- TT Cao Anh Tuấn (để b/c);
 - Lưu: VT,TCDN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 Bùi Tuấn Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.