Open navigation

Công văn 237/VPCP-KGVX ngày 12/01/2023 Tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 237/VPCP-KGVX

V/v tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9283/BKHĐT-QLKTTW ngày 20 tháng 12 năm 2022 về tình hình thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp ln thứ tư đến năm 2030 (Chiến lược), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các Bộ, ngành, địa phương trong tổ chức triển khai Chiến lược.

2. Các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, chủ động nghiên cứu báo cáo, đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (bản chụp kèm theo), bám sát các nhiệm vụ được giao tại Chiến lược, phối hợp với các cơ quan liên quan có kế hoạch tổ chức triển khai tích cực, cụ thể, hiệu quả và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
Như trên
- TTgCP, các PTTgCP (để b/c);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
 - UBND các 
tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục: KTTH, CN, NN, PL, ĐMDN, NC, QHĐP, QHQT, TCCV, TH, KSTT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (02) NVH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.