Open navigation

Công văn 2166/HQTPHCM-GSQL ngày 27/07/2023 Hướng dẫn thủ tục hải quan

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2166/HQTPHCM-GSQL

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH FPT Food Process Technology Việt Nam
Đ/c: 50 đường số 4, KDC Intresco, Ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Phúc đáp Công văn số 2303/2023/FPT của Quý Công ty về việc vướng mắc liên quan thủ tục tạm nhập hàng hóa để trưng bày, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Việc tạm nhập hàng hóa để phục vụ mục đích trưng bày được quy định tại Điều 41 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 như sau:

“Điều 41. Các hình thức tạm nhập, tái xuất khác

1. Trừ trường hợp kinh doanh tạm nhập, tái xuất quy định tại Điều 39 của Luật này, thương nhân được tạm nhập vào Việt Nam hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa không thuộc diện tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu theo hợp đồng với nước ngoài để phục vụ mục đích bảo hành, bảo dưỡng, thuê, mượn hoặc để sử dụng vì mục đích khác trong một khoảng thời gian nhất định rồi tái xuất chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam.

2. Thủ tục tạm nhập, tái xuất được thực hiện như sau:

a) Thương nhân phải có giấy phép tạm nhập, tái xuất đối với hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu;

b) Thương nhân chỉ phải làm thủ tục tạm nhập, tái xuất tại cơ quan hải quan đối với hàng hóa không thuộc quy định tại điểm a khoản này.

3. Thời hạn tạm nhập, tái xuất thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập.

4. Hàng hóa tạm nhập, tái xuất khi tiêu thụ nội địa phải thực hiện theo quy định về quản lý nhập khẩu hàng hóa của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định:

“3. Tạm nhập, tái xuất hàng hóa để trưng bày, giới thiệu, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại

a) Thương nhân được tạm nhập hàng hóa để trưng bày, giới thiệu, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại, trừ trường hợp hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.

b) Thủ tục tạm nhập, tái xuất thực hiện tại cơ quan hải quan, không phải có Giấy phép tạm nhập, tái xuất.

c) Thương nhân đảm bảo tuân thủ các quy định về trưng bày, giới thiệu hàng hóa, hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Mục 3, Mục 4 Chương IV Luật thương mại.”

Tại Điều 121, Điều 122 (thuộc Mục 3 Chương IV) Luật thương mại năm 2005 quy định:

“Điều 121. Điều kiện đối với hàng hóa, dịch vụ trưng bày, giới thiệu

1. Hàng hóa, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải là những hàng hóa, dịch vụ kinh doanh hợp pháp trên thị trường.

2. Hàng hóa, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa.

Điều 122. Điều kiện đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam để trưng bày, giới thiệu

Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam để trưng bày, giới thiệu tại Việt Nam, ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 121 của Luật này còn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Là hàng hóa được phép nhập khẩu vào Việt Nam;

2. Hàng hóa tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu phải tái xuất khẩu sau khi kết thúc việc trưng bày, giới thiệu nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày tạm nhập khẩu; nếu quá thời hạn trên thì phải làm thủ tục gia hạn tại hải quan nơi tạm nhập khẩu;

3. Hàng hóa tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu nếu tiêu thụ tại Việt Nam thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam đối với hàng hóa nhập khẩu.”

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập-tái xuất để giới thiệu sản phẩm thực hiện theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

Mã loại hình thực hiện theo Quyết định 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan quy định về bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- PCT Nguyễn Hữu Nghiệp (để b/c);
- Phòng CNTT (để đăng Website);
 - Lưu: VT, GSQL.Thủy (
3b).

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG GIÁM SÁT
QUẢN LÝ VỀ HẢI SẢN Vương Tuấn Nam

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.