Open navigation

Công văn 2226/HQTPHCM-GSQL ngày 02/08/2023 Hướng dẫn thủ tục hải quan

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2226/HQTPHCM-GSQL

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Nidec Precision Việt Nam
Đ/c: Lô I-1D-1-N1, khu công nghệ cao, Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Phúc đáp Công văn số 25072023-2/NCVP của Quý Công ty về việc vướng mắc liên quan thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Khoản 5 Điều 3 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 quy định:

“5. Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam là thương nhân nước ngoài không có hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam theo các hình thức được quy định trong pháp luật về đầu tư, thương mại, doanh nghiệp; không có văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về thương mại, doanh nghiệp.”

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ:

“1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ bao gồm:

a) Hàng hóa đặt công tại Việt Nam và được tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt gia công bán cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam;

b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;

c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.”

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý Công ty nghiên cứu thực hiện theo quy định.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- PCT Nguyễn Hữu Nghiệp (để b/c);
- Phòng CNTT (để đăng Website);
 - Lưu: VT, GSQL.Thủy (3b).

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG GIÁM SÁT
QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN Vương Tuấn Nam

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.