Open navigation

Công văn 3709/TCHQ-TXNK ngày 17/07/2023 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3709/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2023

 Kính gi: Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.
(46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tr li công văn số 21/2023/VASI-CV ngày 5/6/2023 của Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xác định mức thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong năm 2022, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 25/5/2023, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2504/TCHQ-TXNK hướng dẫn thuế GTGT đối với mặt hàng máy trung tâm gia công CNC, máy ct dây CNC, máy xung điện CNC. Theo đó, trường hợp mặt hàng máy trung tâm gia công CNC, máy cắt dây CNC, máy xung điện CNC nhập khẩu nếu được xác định là thiết bị điện tử chuyên dùng thì thuộc mục IV Phần B Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP và áp dụng thuế GTGT 10%.

Căn cứ pháp luật về hải quan và pháp luật về quản lý thuế, người khai hải quan có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

Trường hợp các Công ty có vướng mc trong việc xác định mặt hàng nhập khẩu là thiết bị điện tử chuyên dùng để khai thuế GTGT, đề nghị Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam hướng dẫn các Công ty liên hệ với cơ quan chuyên ngành là Bộ Thông tin và truyền thông để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hi quan thông báo để Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Hoàng Việt Cường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.