Open navigation

Công văn 3899/TCHQ-GSQL ngày 26/07/2023 Thủ tục hải quan xuất khẩu vỏ container

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3899/TCHQ-GSQL

V/v xuất khẩu vỏ container

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2023

 Kính gửi: Công ty Cổ phần Sản xuất Container Hòa Phát.
(Đ/c: Lô B5, đường Đ9, Khu công nghiệp Phú Mỹ II, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 39/CV-HPC ngày 08/6/2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất Container Hòa Phát (gọi tắt là Công ty) phản ánh vướng mắc về thủ tục hải quan xuất khẩu vỏ container, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục xuất khẩu hàng hóa vào kho ngoại quan

Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Thương mại năm 2005 thì xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nm trên lãnh th Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 thì khu vực hải quan riêng là khu vực địa lý xác định trên lãnh th Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; có quan hệ mua bán, trao đi hàng hóa với phn lãnh th còn lại và nước ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khu.

Theo quy định tại khoản 10 Điều 4 Luật Hải quan năm 2014 thì kho ngoại quan là khu vực kho, bãi lưu giữ hàng hóa đã làm thủ tục hải quan được gửi để chờ xuất khẩu; hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi đ chờ xut khu ra nước ngoài hoặc nhập khu vào Việt Nam.

Theo quy định tại Luật Hải quan, Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ thì kho ngoại quan đáp ứng quy định là khu vực hải quan riêng quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Quản lý ngoại thương.

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 85 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì hàng hóa từ nội địa Việt Nam đưa vào kho ngoại quan gm hàng hóa xuất khu đã làm xong thủ tục hải quan chờ xuất khẩu.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 86 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP thì hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan phi làm thủ tục hải quan theo đúng quy định của pháp luật.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP thì hàng hóa từ nội địa đưa vào kho ngoại quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phi làm thủ tục nhập kho ngoại quan tại Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 59 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC thì cơ sở để xác định hàng hóa xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu đưa vào kho ngoại quan là tờ khai hải quan xuất khẩu đã được xác nhận thông quan và được xác nhận hàng đã đưa vào kho ngoại quan trên Hệ thống.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, Công ty Hòa Phát được thực hin thủ tục xuất khẩu hàng hóa (là vỏ container rỗng) theo loại hình tương ứng đ dưa hàng hóa từ nội địa vào kho ngoại quan.

2. Về thủ tục đưa hàng hóa là container rỗng từ kho ngoại quan vào nội địa để chứa hàng hóa khác trước khi vận chuyển ra nước ngoài

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 88 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP thì: Hàng hóa từ kho ngoại giao đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào nội địa hoặc các khu phi thuế quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải kê khai thông tin hàng hóa xuất kho ngoại quan với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan. Trường hợp nhập khẩu vào thị trường Việt Nam thì phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình nhập khẩu tương ứng…”;

Căn cứ quy định tại Điều 49 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP về thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập, tạm xuất;

Theo đó, thủ tục hải quan đối với trường hợp hàng hóa là container rỗng mới được đưa từ kho ngoại quan vào nội địa để chứa hàng hóa trước khi vận chuyển ra nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và địa điểm thực hiện thủ tục hải quan là Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan theo quy định tại khoản 2 Điều 88 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, hồ sơ tạm nhập không yêu cầu phải có chứng từ vận tải.

Trường hợp phát sinh vướng mc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty cổ phần Sản xuất Container Hòa Phát được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thế Việt

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.