Open navigation

Công văn 2331/TCT-CS ngày 09/06/2023 Chính sách tiền thuê đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2331/TCT-CS

V/v chính sách tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 335/CT-NVDTPC ngày 30/03/2023 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần QVD Đồng Tháp và Công ty TNHH Wilmar Argo Việt Nam. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/09/2016 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ khoản 4 Điều 2 Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Căn cứ khoản 36 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, trường hợp người thuê đất được Nhà nước cho thuê đất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì phải nộp bổ sung cho Nhà nước khoản tiền tương đương với tiền thuê đất phải nộp hàng năm theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính nêu trên.

Ngoài ra, việc thu hồi đất của doanh nghiệp thuê lại đất trong khu công nghiệp của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và việc xử lý quyền và nghĩa vụ có liên quan giữa chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và thuê lại đất đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính Phủ.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan rà soát quá trình giao đất, cho thuê đất của Công ty để Cục Thuế có căn cứ giải quyết tiền thuế đất theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLCS, Vụ CST, Vụ PC - BTC;
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.