Open navigation

Công văn 3848/TCHQ-TXNK ngày 24/07/2023 Hàng hóa nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3848/TCHQ-TXNK

V/v hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp Techno Việt Nam.
(Tầng 5, số 84 phố Duy Tân, P Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 130423/CV-TECHNOVN ngày 13/4/2023 của Công ty TNHH Công nghiệp Techno Việt Nam đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào kho ngoại quan để xuất bán cho doanh nghiệp chế xuất. Về vấn đề này, tiếp theo công văn số 1684/TCHQ-TXNK ngày 12/4/2023, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định “... hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác” thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ Điều 3 Luật Thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 quy định “Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này”.

Căn cứ khoản 20 Điều 5 Luật Thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 quy định “... hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau” thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định “Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

Hồ sơ, thủ tục để xác định và xử lý không thu thuế GTGT trong các trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Công nghiệp Techno Việt Nam (là doanh nghiệp nội địa và là chủ hàng) nhập khẩu mặt hàng áo phông từ nước ngoài đưa vào gửi kho ngoại quan và thực hiện chuyển quyền sở hữu hàng hóa gửi kho ngoại quan cho doanh nghiệp chế xuất theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 thì doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu mặt hàng áo phông từ doanh nghiệp nội địa dùng cho nhân viên mặc khi vào làm việc trong phòng sạch của nhà máy tại doanh nghiệp chế xuất là mặt hàng tiêu dùng, sử dụng hàng ngày hoặc có sự luân chuyển thường xuyên ra vào doanh nghiệp chế xuất nên không đủ cơ sở để xác định mặt hàng này chỉ sử dụng trong doanh nghiệp chế xuất. Vì vậy, mặt hàng áo phông nhập khẩu dùng cho nhân viên mặc không thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, không thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật Thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12. Do đó, doanh nghiệp chế xuất phải kê khai, nộp đủ các loại thuế theo quy định. Tờ khai nhập khẩu sử dụng mã loại hình A11.

Liên quan đến chính sách thuế và thủ tục hải quan đối với quần áo đồng phục nhập khẩu sử dụng tại doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 2751/TXNK-CST ngày 05/4/2019, số 7576/TXNK-CST ngày 20/8/2019, số 1478/TCHQ-GSQL ngày 26/4/2022.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Công nghiệp Techno Việt Nam biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
- Cục GSQL (để biết);
 - Lưu: VT, TXNK (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
 Lê Như Quỳnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.