Open navigation

Công văn 3275/TCT-CS ngày 02/08/2023 Chính sách thuế tài nguyên

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3275/TCT-CS 

V/v: chính sách thuế tài nguyên

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2023 

Kính gửi: Sở Tài chính TP Hải Phòng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1948/STC-GCS ngày 18/5/2023 của Sở Tài chính TP Hải Phòng về việc xác định chi phí chế biến công nghiệp được trừ trong giá tính thuế tài nguyên. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chi phí chế biến công nghiệp của công đoạn chế biến từ sản phẩm tài nguyên thành sản phẩm công nghiệp để xác định giá tính thuế tài nguyên đối với trường hợp tài nguyên khai thác không bán ra mà phải qua sản xuất, chế biến mới bán ra, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3908/TCT-CS ngày 24/10/2022 trả lời Sở Tài chính tỉnh Nghệ An và Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh (bản photocopy kèm theo).

2. Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm b khoản 3 và điểm c khoản 5 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC, đối với tài nguyên khai thác không bán ra mà phải qua sản xuất, chế biến thành sản phẩm công nghiệp mới bán ra, về nguyên tắc, sản lượng tính thuế tài nguyên, giá tính thuế tài nguyên (trong đó bao gồm chi phí chế biến từ sản phẩm tài nguyên thành sản phẩm công nghiệp) được xác định theo Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tiêu chuẩn công nghệ thiết kế đang ứng dụng để sản xuất sản phẩm.

3. Căn cứ khoản 3 Điều 5, khoản 1 Điều 9 Thông tư số 152/2015/TT-BTC, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai định mức sử dụng tài nguyên tính trên một đơn vị sản phẩm căn cứ dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tiêu chuẩn công nghệ thiết kế để sản xuất sản phẩm đang ứng dụng; đồng thời, thông báo với cơ quan thuế về phương pháp xác định giá tính thuế đối với từng loại tài nguyên khai thác kèm theo hồ sơ khai thuế tài nguyên.

Việc xác định sản phẩm sau bán ra sau quá trình chế biến là sản phẩm công nghiệp hay không phải là sản phẩm công nghiệp do Bộ quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện theo thẩm quyền.

Vì vậy, đề nghị Sở Tài chính TP Hải Phòng nghiên cứu các quy định nêu trên, phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan tài nguyên môi trường và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan để thống nhất xác định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chi phí chế biến từ sản phẩm tài nguyên thành sản phẩm công nghiệp theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Sở Tài chính TP Hải Phòng được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ CST, Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.