Open navigation

Công văn 4459/TCHQ-TXNK ngày 25/08/2023 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4459/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2023

 

Kính gửi:

- Hội doanh nghiệp Cơ khí - Điện TP.HCM;
(310A Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)
- Công ty cổ phần công nghiệp Weldcom.
 (285A Ngô Gia Tự, Q.Long Biên, Hà Nội)

Trả lời công văn số 444/CV-HAMEE ngày 18/7/2023 của Hội doanh nghiệp Cơ khí - Điện TP.HCM, số 2025-TP ngày 10/7/2023 của Công ty cổ phần công nghiệp Weldcom đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xác định mức thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong năm 2022 và 6 tháng cuối năm 2023 đối với mặt hàng máy gia công kim loại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ được ban hành trên cơ sở Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội. Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP để thực hiện hàng hóa thuộc phạm vi loại trừ, không được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, áp dụng thống nhất từ khâu nhập khẩu đến sản xuất, gia công và kinh doanh thương mại.

2. Đối với mặt hàng máy gia công kim loại

a) Trường hợp nhập khẩu tại thời điểm của Nghị định 15/2022/NĐ-CP (từ 1/2/2022 đến 31/12/2022)

Ngày 25/5/2023, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2504/TCHQ-TXNK hướng dẫn thuế GTGT đối với mặt hàng máy trung tâm gia công CNC, máy cắt dây CNC, máy xung điện CNC. Theo đó, trường hợp mặt hàng máy trung tâm gia công CNC, máy cắt dây CNC, máy xung điện CNC nhập khẩu nếu được xác định là thiết bị điện tử chuyên dùng thì thuộc mục IV Phần B Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP và áp dụng thuế GTGT 10%.

Căn cứ pháp luật về hải quan và pháp luật về quản lý thuế, người khai hải quan có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

Trường hợp các Công ty có vướng mắc trong việc xác định mặt hàng nhập khẩu là thiết bị điện tử chuyên dùng để khai thuế GTGT, đề nghị Hội doanh nghiệp Cơ khí - Điện TP.HCM hướng dẫn các Công ty liên hệ với cơ quan chuyên ngành là Bộ Thông tin và truyền thông để được hướng dẫn cụ thể.

b) Trường hợp nhập khẩu tại thời điểm hiệu lực của Nghị định 44/2023/NĐ-CP (từ 1/7/2023 đến 31/12/2023)

Ngày 16/8/2023, Tổng cục Hải quan có công văn số 4262/TCHQ-TXNK hướng dẫn thuế GTGT đối với thiết bị điện tử chuyên dùng (bản chụp gửi kèm).

Đề nghị Hội doanh nghiệp Cơ khí - Điện TP.HCM hướng dẫn các Công ty căn cứ công văn số 4262/TCHQ-TXNK để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hội doanh nghiệp Cơ khí - Điện TP.HCM, Công ty cổ phần công nghiệp Weldcom biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
 Lê Như Quỳnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.