Open navigation

Công văn 3342/ĐKVN-VP ngày 05/09/2023 Rà soát các quy định về báo cáo doanh nghiệp phải thực hiện trong lĩnh vực đăng kiểm

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3342/ĐKVN-VP 

V/v rà soát các quy định về báo cáo doanh nghiệp phải thực hiện trong lĩnh vực đăng kiểm

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2023 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Thực hiện Văn bản số 9450/BGTVT-VP ngày 25/8/2023 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc rà soát các quy định về báo cáo doanh nghiệp phải thực hiện trong lĩnh vực giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam xin báo cáo kết quả rà soát như sau:

1. Cục ĐKVN xin gửi Danh mục báo cáo định kỳ doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung từ trước đến nay và Danh mục báo cáo định kỳ quy định tại các văn bản QPPL bị bãi bỏ (Phụ lục 1, Phụ lục 2 gửi kèm theo).

2. Cục ĐKVN không đề xuất phương án đơn giản hóa các quy định về chế độ báo cáo định kỳ của doanh nghiệp phải thực hiện như đã nêu ở trên.

Cục ĐKVN xin trân trọng báo cáo Bộ Giao thông vận tải./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Bộ GTVT (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Phòng PC-KHCN, VAR, VAQ, TB;
 - Lưu VT, VP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Phạm Minh ThànhPHỤ LỤC 1

DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ TRONG LĨNH VỰC GTVT ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
(Kèm theo Văn bản số 3342/ĐKVN-VP ngày 05/9/2023 của Cục Đăng kiểm Việt Nam)

STT

Tên báo cáo

Đối tượng thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Tần suất thực hiện báo cáo

Văn bản quy định chế độ báo cáo

Ghi chú

Số, ký hiệu văn bản

Điều khoản quy định chế độ báo cáo

Lĩnh vực đăng kiểm

1

Báo cáo về dán nhãn năng lượng với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

Tổ chức (cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu

Cục ĐKVN

Định kỳ hàng năm

Thông tư số 26/2020/TT- BGTVT

Điều 1

 

2

Báo cáo công tác thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

Sở GTVT

Cục ĐKVN

Định kỳ 6 tháng

Thông tư số 26/2020/TT- BGTVT

Khoản 2, Điều 2

 

3

Báo cáo công tác nghiệm thu xe cơ giới cải tạo

Tổ chức (Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới)

Cục ĐKVN, Sở GTVT

Định kỳ 6 tháng

Thông tư số 26/2020/TT- BGTVT

Khoản 3, Điều 2

 

4

Báo cáo công tác kiểm tra lưu hành xe

Đơn vị đăng kiểm

Cục ĐKVN, Sở GTVT

Đinh kỳ hàng tháng

Thông tư số 26/2020/TT- BGTVT

Khoản 1, Điều 3

 

5

Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm định và báo cáo sử dụng ấn chỉ kiểm định

Tổ chức (Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới)

Cục ĐKVN

Định kỳ hàng tháng

Thông tư số 16/2021/TT- BGTVT

Khoản 1, Điều 11

 

6

Báo cáo danh sách ô tô hết niên hạn, báo cáo danh sách ô tô sắp hết niên hạn

Tổ chức (Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới)

Cục ĐKVN

Định kỳ hàng năm

Thông tư số 16/2021/TT- BGTVT

Khoản 2, Điều 11

 

7

Báo cáo công tác kiểm tra lưu hành xe (xe chở người bốn bánh có gắn động cơ)

Tổ chức (Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới)

Cục ĐKVN

Định kỳ hàng tháng

Thông tư số 26/2020/TT- BGTVT

Khoản 2, Điều 5

 

8

Báo cáo định kỳ về cấp Giấy chứng nhận an toàn, Tem kiểm tra xe máy chuyên dùng trong khai thác, sử dụng

Đơn vị kiểm tra (Trung tâm đăng kiểm và các chi cục đăng kiểm)

Cục ĐKVN

Hàng tháng (trước ngày 05 của tháng tiếp theo)

Thông tư số 89/2015/TT- BGTVT ngày 31/12/2015

Khoản 2, Điều 22

 PHỤ LỤC 2

DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ TRONG LĨNH VỰC GTVT BỊ BÃI BỎ
(Kèm theo Văn bản số 3342/ĐKVN-VP ngày 05/9/2023 của Cục Đăng kiểm Việt Nam)

STT

Tên báo cáo

Văn bản quy định chế độ báo cáo

Bị bãi bỏ bởi văn bản QPPL

Ghi chú

Số, ký hiệu văn bản

Điều khoản quy định chế độ báo cáo

Lĩnh vực đăng kiểm

1

Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, chứng nhận chất lượng ATKT & BVMT xe máy chuyên dùng

Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT

Khoản 3 Điều 23

Bị bãi bỏ bởi Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 23/2020/TT-BGTVT

 

2

Báo cáo về số lượng, kiểm loại và kết quả liên quan đến việc kiểm tra xe xuất xưởng

Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT

Điểm c Khoản 4 Điều 14

Bị bãi bỏ bởi Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 23/2020/TT-BGTVT

 

3

Báo cáo dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu của đội tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam

Thông tư số 40/2018/TT-BGTVT

Khoản 1 Điều 9

Báo cáo này là báo cáo thống kê, không phải báo cáo định kỳ

 

4

Báo cáo dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu của tàu có tổng dung tích từ 5000 trở lên tự hành bằng động cơ hoạt động tuyến quốc tế

Thông tư số 40/2018/TT-BGTVT

Khoản 2 Điều 9

Báo cáo không phải báo cáo định kỳ

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.