Open navigation

Công văn 1393/GSQL-GQ1 ngày 31/08/2023 Khai bổ sung và hủy tờ khai

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1393/GSQL-GQ1

V/v khai bổ sung và hủy tờ khai

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam.
(Đ/c: Tầng 18&19, tòa nhà Vietcombank, số 05 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 01062023/CVNPMD ngày 01/6/2023 của Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam phản ánh vướng mắc về việc khai sai mã loại hình và phương thức thanh toán trên tờ khai hải quan nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về các trường hợp khai bổ sung:

“1. Các trường hợp khai bổ sung

Trừ các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan không được khai bổ sung quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, người khai hải quan được khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan trong các trường hợp sau:

…b) Khai bổ sung sau khi hàng hóa đã được thông quan:

…b.1) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;

b.2) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật.”

Theo đó, căn cứ quy định tại Điều 20, Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9, khoản 11 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC, trường hợp tờ khai hải quan nhập khẩu đã thông quan, hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan nếu tờ khai sai mã loại hình thì không thuộc trường hợp hủy tờ khai và không được bổ sung chỉ tiêu mã loại hình trên tờ khai.

Trường hợp Công ty xác định có sai sót về phương thức thanh toán thực tế so với khai báo ban đầu trên tờ khai hải quan nhập khẩu thì thực hiện thủ tục khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Căn cứ hồ sơ, chứng từ có liên quan do Công ty nộp, trường hợp hồ sơ khai bổ sung đủ cơ sở xác định việc khai báo bổ sung là phù hợp, cơ quan hải quan thực hiện thủ tục khai bổ sung theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hồ Chí Minh;
 - Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thế Việt

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.