Open navigation

Công văn 4350/TCHQ-GSQL ngày 18/08/2023 Thời hạn thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4350/TCHQ-GSQL

V/v thời hạn thực hiện thủ tục NKTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 1284/HQBD-GSQL của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về vướng mắc liên quan đến xác định thời hạn hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại chỗ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Điểm g khoản 2 Điều 10 và điểm e khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 4, khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021) của Chính phủ quy định: cơ sở để miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu được sử dụng để gia công, sản xuất sản phẩm đã xuất khẩu tại chỗ “nếu người xuất khẩu tại chỗ thông báo cho cơ quan hải quan thông tin về tờ khai hải quan của sản phẩm nhập khẩu tại chỗ tương ứng đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông quan sản phẩm xuất khẩu tại chỗ”. Theo đó, thời hạn 15 ngày là thời hạn người xuất khẩu tại chỗ thông báo cho cơ quan hải quan thông tin về việc hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại chỗ để được xem xét miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu sản phẩm xuất khẩu tại chỗ,

- Khoản 4 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Bộ Tài chính quy định: “Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa xuất khẩu, người nhập khẩu tại chỗ phải làm thủ tục hải quan.” Theo quy định này thì thời hạn người nhập khẩu tại chỗ phải hoàn thành thủ tục hải quan là “15 ngày làm việc”.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứ quy định nêu trên và nội dung xem xét về cơ sở miễn thuế hay thời hạn làm thủ tục hải quan để áp dụng quy định phù hợp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK;
- Vụ Pháp chế;
 - Lưu: VT, GSQL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Bắc Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.