Open navigation

Công văn 4581/TCHQ-CNTT ngày 31/08/2023 Bổ sung thủ tục trên Hệ thống cung cấp Dịch vụ công trực tuyến

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4581/TCHQ-CNTT

V/v bổ sung thủ tục trên Hệ thng cung cấp DVCTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hi quan các tỉnh, thành phố.

Để cải cách thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, căn cứ kiến nghị tại Công văn số 1309/HQQB-NV ngày 12/12/2022 của Cục Hải quan tnh Qung Bình, từ ngày 30/8/2023, Tổng cục Hi quan s triển khai bổ sung thủ tục “Gia hạn thời hạn tạm nhập, tái xuất và tạm xuất, tái nhập khác” trên Hệ thống cung cấp Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tại địa ch http://pus.customs.gov.vn.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức phổ biến tuyên truyền, hướng dẫn người làm thủ tục biết, thực hiện và triển khai tiếp nhận, phân công, xử lý trên Hệ thng cung cấp DVCTT đối với thủ tục nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để biết);
- Lưu VT, CNTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Lưu Mạnh Tưởng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.