Open navigation

Công văn 385/TB-VPCP ngày 20/09/2023 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về Phương án hoàn thiện Quyết định sửa đổi Quyết định 26_2021_QĐ-TTg

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 385/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2023

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ MINH KHÁI TẠI CUỘC HỌP VỀ PHƯƠNG ÁN HOÀN THIỆN QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2021/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ DANH MỤC NGÀNH, LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHUYỂN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Ngày 09 tháng 02 năm 2023, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về Phương án hoàn thiện Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Nội vụ, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái kết luận như sau:

1. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương; tuy nhiên, các bộ, ngành còn chưa thống nhất việc chuyển đổi/không chuyển đổi và tỷ lệ vốn nhà nước cần nắm giữ trong 04 ngành, lĩnh vực: Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, kiểm định xây dựng, kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới, phương tiên thủy và sản xuất, lưu giữ giống gốc cây trồng, vật nuôi. Vì vậy, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp đầy đủ số liệu, tình hình, được các Bộ cơ bản nhất trí với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như sau:

- Chưa chuyển thành công ty cổ phần hoạt động trong ngành, lĩnh vực sản xuất, lưu giữ giống gốc cây trồng, vật nuôi.

- Thực hiện chuyển thành công ty cổ phần Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương và đến năm 2025, chưa thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập ở Trung ương đối với 3 lĩnh vực còn lại.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện, trong tháng 10 năm 2023, trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg theo trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó lưu ý:

a) Rà soát để bám sát chủ trương, mục tiêu của Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Đảng và các Nghị quyết khác có liên quan, đặc biệt là cơ sở của việc đề xuất ngành, lĩnh vực cần tiếp tục duy trì đơn vị sự nghiệp công lập, để bảo đảm thận trọng, khả thi, hiệu quả, thuận lợi trong triển khai, tránh trường hợp có quy định nhưng không thực hiện được hoặc khi Nhà nước thoái vốn nhưng các nhà đầu tư tư nhân tham gia với tỷ lệ ít, doanh nghiệp sau cổ phần hóa hoạt động yếu kém. Trường hợp để bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, bảo đảm vai trò điều tiết, cung cấp dịch vụ công, Bộ Kế hoạch Đầu tư cần phân tích, đánh giá để đề xuất phù hợp, khả thi, hiệu quả.

b) Về tỷ lệ vốn nhà nước, rà soát để bảo đảm thuận lợi, tính toán kỹ trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất phù hợp.

c) Tiếp tục rà soát các nội dung cần sửa đổi khác (nếu có) để xem xét sửa đổi cho đồng bộ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- TTg, PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ : KHĐT, TC, TP, NV, LĐ-TBXH, NN&PTNT, CT, XD, GTVT;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: CN, NN, PL, TCCV;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b) DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.