Open navigation

Công văn 4383/TCT-CS ngày 04/10/2023 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4383/TCT-CS

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2622/CTHPH-TTHT ngày 29/5/2023 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc chuyển lỗ từ chi nhánh sang công ty mẹ

Tại Điều 7 và khoản 3 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định về xác định lỗ và chuyển lỗ, hiệu lực thi hành.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, pháp luật thuế TNDN hiện hành quy định chuyển lỗ trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và không có quy định chuyển lỗ trong trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập chuyển đổi sang hạch toán phụ thuộc. Đề nghị Cục Thuế thành phố Hải Phòng căn cứ hồ sơ chứng từ cụ thể hướng dẫn người nộp thuế kê khai nộp thuế theo quy định pháp luật.

2. Về thời điểm lập hóa đơn GTGT

Ngày 29/5/2023, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2121/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc lập hóa đơn thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, đề nghị Cục Thuế TP Hải Phòng nghiên cứu và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hải Phòng biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ KK&KTT, PC - TCT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.