Open navigation

Công văn 1618/GSQL-GQ4 ngày 12/10/2023 Danh sách cảnh báo về lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1618/GSQL-GQ4

v/v danh sách cảnh báo về lẩn tránh các biện pháp PVTM gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 6910/BCT-PVTM ngày 05/10/2023 của Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương cập nhật danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp chủ yếu xuất khẩu sang thị trường như EU và Hoa Kỳ (bao gồm mã HS tham khảo). Theo đó, Bộ Công Thương cập nhật thêm một số mặt hàng mới xuất khẩu sang Hoa Kỳ như: mặt bích bằng thép không gỉ; dây và cáp nhôm; cán thép dự ứng lực; gạch men.

Cục Giám sát quản về Hải quan đề nghị các đơn vị tham khảo Danh sách hàng hóa đính kèm công văn của Bộ Công Thương và nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được Tổng cục Hải quan chỉ đạo tại các công văn 5189/TCHQ-GSQL ngày 13/8/2019 và Chỉ thị số 7988/CT-TCHQ ngày 25/12/2019 về việc tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa không đúng quy định, chuyển tải bất hợp pháp và xâm phạm quyền SHTT.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ĐTCBL; Cục CNTT&TK;
- Cục KTSTQ; Cục QLRR;
 - Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đào Duy Tám

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.