Open navigation

Công văn 1649/GSQL-GQ5 ngày 23/10/2023 Phương án dùng container lạnh đặt trong kho CFS SP-ITC

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1649/GSQL-GQ5

V/v phương án dùng container lạnh đặt trong kho CFS SP-ITC

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Liên quan đến đề nghị của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 2443/HQTPHCM-GSQL ngày 22/8/2023 về việc hướng dẫn triển khai phương án dùng container lạnh đặt trong kho CFS tại cng SP-ITC đ khai thác hàng CFS nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Luật Hải quan, Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ thì không có quy định cấm dùng container lạnh trong kho CFS. Do đó, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan quản lý CFS căn cứ quy định của pháp luật hải quan và các quy định của pháp luật liên quan đ thực hiện thủ tục, kiểm tra, giám sát hàng hóa đưa vào, đưa ra CFS theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, GQ5 (2b)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đào Duy Tám

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.