Open navigation

Công văn 5641/TCHQ-GSQL ngày 01/11/2023 Mã số HS trên C_O mẫu EAV

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5641/TCHQ-GSQL

V/v mã số HS trên C/O mẫu EAV

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan các tnh, thành phố

Trên cơ sở kết qu Phiên hp Tiu ban Quy tắc xuất xứ lần thứ 6 và Ủy ban điều phối thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu về việc chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ sử dụng mã HS 2022 trên chứng từ chng nhận xuất xứ hàng hóa mu EAV (sau đây gọi tắt là C/O mẫu EAV), Tổng cục Hi quan hướng dẫn Cục Hi quan các tnh, thành phố thực hiện như sau:

Trong giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/12/2023, cơ quan có thẩm quyền của Liên minh Kinh tế Á Âu sẽ thực hiện cấp C/O mu EAV sử dụng mã HS 2022; cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam sẽ thực hiện cấp C/O mẫu EAV sử dụng mã HS 2017.

K từ ngày 01/01/2024, các nước thành viên Hiệp định sẽ ch cấp C/O mu EAV sử dụng HS 2022.

Do vậy, đề nghị các đơn vị chấp nhận C/O mu EAV theo các nội dung thng nht trên.

Tng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tnh, thành phố biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Bộ C
ông Thương;
 - PTCT Ng
uyễn Văn Thọ (để b/c);
 - Lưu: VT
GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG




 Nguyễn Bắc Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.