Open navigation

Công văn 4204/TCT-CS ngày 22/09/2023 Tính tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4204/TCT-CS

V/v tính tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 2830/CTBDU-HKDCN ngày 13/7/2023 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 57, điểm a khoản 1 Điều 109 Luật Đất đai năm 2013, điểm b khoản 1 Điều 11 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/1/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất ở sang đất PNN không phải là đất ở không thuộc trường hợp phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không thuộc trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Luật Đất đai.

Vì vậy, pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 135/2016/NĐ-CP, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP) không có quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với trường hợp này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLCS, Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
 - Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.