Open navigation

Công văn 4654/TCT-QLRR ngày 20/10/2023 Hướng dẫn triển khai áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hoàn thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4654/TCT-QLRR

V/v Hướng dẫn triển khai áp dụng QLRR trong phân loại hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 18/9/2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1388/QĐ- TCT về áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng và lựa chọn người nộp thuế để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế. Để việc áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT được triển khai thực hiện thống nhất trên toàn quốc, Tổng cục Thuế hướng dẫn một số nội dung cụ thể sau:

1. Lưu ý trong triển khai áp dụng quản lý rủi ro phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

1. Phạm vi áp dụng

Việc áp dụng quản lý rủi ro trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng thực hiện theo Quyết định nêu trên áp dụng đối với hồ sơ hoàn thuế dự án đầu tư và hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

2. Thu thập thông tin

- Đối với Danh sách doanh nghiệp có các thông tin giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ; Danh sách doanh nghiệp bị cơ quan thuế chuyển hồ sơ sang cơ quan công an: Đề nghị các Cục Thuế/Chi cục Thuế rà soát, thực hiện nhập hoặc đẩy vào ứng dụng quản lý rủi ro phân hệ hoàn thuế tại khoản 3 Điều 8 Quyết định số 1388/QĐ-TCT ngày 18/9/2023.

- Đối với danh sách doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro thuộc kế hoạch kiểm tra về quản lý và sử dụng hóa đơn: đề nghị các Cục Thuế rà soát, phê duyệt danh sách doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn trên ứng dụng QLRR phân hệ hóa đơn chặt chẽ để ứng dụng đẩy tự động vào phân hệ hoàn làm căn cứ đối chiếu với chỉ số tiêu chí Nhóm I. Ứng dụng bắt đầu thực hiện với Danh sách doanh nghiệp rủi ro cao từ ngày 25/10/2023.

Trường hợp cơ quan công an có văn bản phối hợp rà soát danh sách các doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn gửi đến các cơ quan thuế các cấp thì cơ quan thuế thực hiện cập nhật danh sách này vào ứng dụng quản lý rủi ro làm cơ sở đối chiếu với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế. Ứng dụng hỗ trợ nhập thông tin danh sách có rủi ro về hóa đơn do cơ quan công an chuyển sang từ ngày 01/01/2024.

3. Về việc xác định ngưỡng rủi ro

- Phương pháp phân tích đánh giá mức độ rủi ro của từng chỉ số tiêu chí được tính toán chủ yếu theo các hàm xác suất thống kê, ứng dụng tự động tính toán đưa ra mức điểm từ 1 điểm đến 10 điểm.

- Phương pháp phân ngưỡng rủi ro cao đối với từng hồ sơ đề nghị hoàn dựa trên tổng điểm rủi ro và lựa chọn theo một trong hai phương pháp sau:

+ Phương pháp số tuyệt đối: số hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng rủi ro cao được xác định theo tổng điểm rủi ro (ứng dụng có thế cho phép phân ngưỡng theo nhóm cơ quan thuế hoặc theo từng Cục Thuế).

+ Phương pháp số tương đối: số lượng hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng có dấu hiệu rủi ro cao xác định theo tỷ lệ % tính trên số lượng hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng trong vòng 12 tháng (hoặc 24 tháng) của cơ quan thuế.

4. Phân cấp trong việc sử dụng Bộ chỉ số tiêu chí

- Tổng cục Thuế sử dụng chỉ số tiêu chí Nhóm II và có thể lựa chọn thêm chỉ số tiêu chí Nhóm III (nếu cần) để thực hiện phân tích, đánh giá rủi ro, phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng và lựa chọn doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng. Bộ chỉ số tiêu chí do Tổng cục Thuế sử dụng được áp dụng toàn quốc.

- Cục Thuế có thể lựa chọn, xây dựng thêm Bộ chỉ số tiêu chí. Trên cơ sở các chỉ số tiêu chí Nhóm II và Nhóm III ban hành theo Quyết định 1388/QĐ- TCT ngày 18/9/2023 để thực hiện phân tích, đánh giá rủi ro, phân loại hồ sơ hoàn thuế áp dụng tại địa phương cho phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp và phù hợp với công tác quản lý. Trường hợp Cục Thuế lựa chọn xây dựng thêm Bộ chỉ số tiêu chí mới thì Cục Thuế có văn bản báo cáo gửi Tổng cục Thuế (qua Ban Quản lý rủi ro) để xem xét, quyết định thực hiện.

Ứng dụng quản lý rủi ro phân hệ hoàn thuế hỗ trợ Tổng cục Thuế, Cục Thuế được thử nghiệm xây dựng Bộ chỉ số tiêu chí.

Đối với chỉ số tiêu chí nhóm III, Tổng cục Thuế sẽ xây dựng ứng dụng và bắt đầu triển khai từ 01/01/2024.

5. Xử lý kết quả phân loại hồ sơ hoàn

Tiếp nhận thông tin từ ứng dụng TMS (phân hệ hoàn thuế) sang ứng dụng quản lý rủi ro (phân hệ hoàn thuế): Trường hợp hồ sơ hoàn thuế có kết quả phân loại không thuộc diện kiểm trước theo quy định tại các điểm a, b, c, đ, e, khoản 1 Điều 33 Thông tư số 80/2021/TT-BTC, ứng dụng TMS (phân hệ hoàn thuế) tự động chuyển thông tin ngay sang ứng dụng quản lý rủi ro phân hệ hoàn thuế để tiếp tục thực hiện đánh giá rủi ro và phân loại hồ sơ hoàn thuế.

Trường hợp sau khi ứng dụng quản lý rủi ro phân loại hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau nhưng trong quá trình giải quyết theo quy định tại Quy trình hoàn thuế ban hành tại Quyết định số 679/QĐ-TCT, Thông tư số 80/2021/TT-BTC mà cơ quan thuế chuyển hồ sơ sang diện kiểm trước thì ứng dụng TMS phải cập nhật trạng thái, lý do chuyển kiểm trước và cập nhật sang ứng dụng quản lý rủi ro phân hệ hoàn thuế để theo dõi loại trừ kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế.

Trường hợp ứng dụng quản lý rủi ro phân hệ hoàn thuế gặp sự cố, không trả kết quả sau thời gian nêu trên thì bộ phận quản lý rủi ro lập phiếu đề xuất phương án giải quyết theo mẫu số 08-QLHT/QĐ-QLRR ban hành tại theo Quyết định 1388/QĐ-TCT ngày 18/9/2023 chuyển Lãnh đạo cơ quan thuế phê duyệt phương án phân tích, đánh giá rủi ro thủ công đối với hồ sơ hoàn thuế theo “Trường hợp chưa áp dụng ứng dụng phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro để phân loại hồ sơ hoàn thuế” quy định tại khoản 2 Điều 7 Quy trình hoàn thuế ban hành tại Quyết định số 679/QĐ-TCT.

II. Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện

1. Kế hoạch triển khai

- Tập huấn trực tuyến hướng dẫn các Cục Thuế áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng và lựa chọn người nộp thuế để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế vào ngày 24/10/2023.

2. Tổ chức thực hiện

2.1 Tập huấn trực tuyến

- Nội dung tập huấn

+ Giới thiệu về Bộ chỉ số tiêu chí, hướng dẫn áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng và lựa chọn người nộp thuế để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế.

+ Chức năng quản lý rủi ro trên ứng dụng TPR phân hệ hoàn thuế.

- Thời gian tập huấn: từ 8h30 đến 11 h30, thứ ba, ngày 24/10/2023

- Địa điểm tổ chức tập huấn gồm:

+ Điểm cầu Tổng cục Thuế: Hội trường 622, Cơ quan Tổng cục Thuế - số 123 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội;

+ 63 Điểm cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Hình thức tập huấn: trực tuyến

- Thành phần tham gia:

+ Chủ trì: Lãnh đạo Tổng cục.

+ Tổng cục Thuế: Vụ KK, Cục TTKT, Cục DNL, Cục CNTT, Ban QLRR cử lãnh đạo và ít nhất 02 công chức tham gia triển khai.

+ Cục Thuế: 01 lãnh đạo Cục chỉ đạo triển khai; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Phòng Kê khai và Kế toán thuế, Phòng Thanh tra - Kiểm tra liên quan đến hoàn thuế GTGT, phòng CNTT, Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế.

Đại biểu Tổng cục Thuế và các Cục Thuế có mặt tại các điểm cầu và ổn định chỗ ngồi trong hội trường 15 phút trước thời gian bắt đầu buổi tập huấn, tuân thủ nội quy, quy định nơi tổ chức điểm cầu, tuân thủ sự hướng dẫn kỹ thuật tại các điểm cầu trong việc sử dụng thiết bị truyền hình và phòng họp trong quá trình vận hành, khai thác hệ thống.

Đề nghị Văn phòng phối hợp với Cục Công nghệ thông tin bố trí, thiết lập phòng họp trực tuyến với 63 cục Thuế.

(Chương trình tập huấn tại Phụ lục đính kèm công văn)

2.2. Tổ chức triển khai

a) Nhân sự triển khai

- Tổ triển khai tại Tổng cục gồm: Ban QLRR, Vụ KK, Cục TTKT và Cục CNTT.

- Tổ triển khai tại Cục Thuế:

+ 01 Lãnh đạo Cục Thuế;

+ Đại diện lãnh đạo và công chức Phòng Kê khai, Phòng Thanh tra - Kiểm tra; Phòng CNTT - Cục Thuế;

b) Tổ chức thực hiện

- Tổ triển khai tại Tổng cục Thuế: triển khai hệ thống ứng dụng, đưa các chức năng vào vận hành, hỗ trợ người sử dụng trong thời gian triển khai và hỗ trợ sau triển khai.

- Tổ triển khai tại Cục Thuế: thực hiện rà soát, đánh giá kết quả phân tích từ hệ thống để thực hiện theo hướng dẫn áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế giá GTGT và lựa chọn người nộp thuế để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế; Kiểm soát, theo dõi, đánh giá việc rà soát, kiểm tra các trường hợp rủi ro xác định từ kết quả phân tích trên hệ thống theo đúng quy định. Tiếp nhận và phối hợp với Tổ triển khai Tổng cục giải đáp các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Đôn đốc các bộ phận tổng hợp báo cáo theo yêu cầu.

- Bộ phận Công nghệ thông tin Cục Thuế: Hướng dẫn sử dụng ứng dụng; đào tạo; hỗ trợ người sử dụng và phối hợp với Tổng cục Thuế xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh.

Việc áp dụng QLRR phân loại hồ sơ hoàn thuế tự động triển khai trên toàn quốc được thực hiện theo Quyết định số 1388/QĐ-TCT ngày 18/9/2023 trên cơ sở ứng dụng CNTT kể từ ngày 25/10/2023.

III. Hỗ trợ trong thời gian triển khai

Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai, Cục Thuế liên hệ trực tiếp qua đầu mối:

- Về Bộ chỉ số tiêu chí, quy trình nghiệp vụ:

+ Đ/c Bùi Nam Thắng, email: bnthang@gdt.gov.vn, SĐT 0989.123.308.

+ Đ/c Đoàn Thị Ninh, email: dtninh@gdt.gov.vn. SĐT 0348.166.355.

+ Đ/c Nguyễn Thương Huyền, email: nthuyen@gdt.gov.vn, SĐT 0977.768.954.

- Về ứng dụng: Hướng dẫn về phân quyền trên ứng dụng QLRR phân hệ hoàn thuế: Đối với các tài khoản mới cán bộ quản trị ứng dụng thực hiện phân quyền các chức năng trên ứng dụng quản lý rủi ro phân hệ hoàn thuế theo yêu cầu của người sử dụng.

Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai, Cục Thuế liên hệ qua hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ Service desk (https://hotro.gdt.gov.vn) để được hỗ trợ và giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tổ chức và phối hợp thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế (để b/c);
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
- Vụ/đơn vị: CNTT, KK, TTKT, DNL (để p/h triển khai);
- Cục CNTT, VP (để bố trí phòng họp trực tuyến);
 - Lưu: VT, VP, QLRR (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO
PHÓ TRƯỞNG BAN
 Ngô Thị Thùy LinhPHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ÁP DỤNG QLRR TRONG PHÂN LOẠI HỒ SƠ HOÀN THUẾ GTGT
(Đính kèm Công văn số 4654/TCT-QLRR ngày 20/10/2023)

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

Ngày 24/10/2023

8h30 - 8h35

- Tuyên bố lý do

- Giới thiệu thành phần tham dự

Lãnh đạo Ban QLRR

8h35 - 8h50

Phát biểu của Lãnh đạo Tổng cục

Lãnh đạo Tổng cục Thuế

8h50 - 10h15

(1) Giới thiệu về Bộ chỉ số tiêu chí, hướng dẫn áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT và lựa chọn người nộp thuế để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế ban hành theo Quyết định số 1388/QĐ-TCT ngày 18/9/2023.

(2) Hướng dẫn thực hiện trên ứng dụng quản lý rủi ro phân hệ hoàn thuế.

Đại diện Ban QLRR 

Đại diện Cục CNTT

10h15 - 10h30

Nghỉ giải lao

 

10h30 - 11h30

Trao đổi và thảo luận

- Đại diện Cục Thuế

- Lãnh đạo Vụ KK, Cục TTKT, Cục CNTT và Ban QLRR

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.