Open navigation

Công văn 4982/TCT-CS ngày 07/11/2023 Kế hoạch hành động chung giữa Tổng cục Thuế và Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4982/TCT-CS

V/v kế hoạch hành động chung giữa Tổng cục Thuế và Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Liên minh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 3B, Horison Tower, số 40 ph Cát Linh, Q. Đng Đa, TP. Hà Nội)

Trên cơ sở các nội dung trao đổi tại buổi làm việc giữa Tổng cục Thuế và đại diện Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) về kế hoạch hợp tác giữa Tổng cục Thuế - VBF. Tổng cục Thuế có ý kiến về triển khai kế hoạch hành động như sau:

1. Tuyên truyền và phổ biến chính sách pháp luật về thuế đến cộng đồng doanh nghiệp

a. Mục tiêu: Hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp hiểu, chấp hành và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thuế.

b. Hoạt động triển khai:

- Tham gia góp ý xây dựng chính sách pháp luật.

- VBF chịu trách nhiệm trong việc đưa thông tin văn bản pháp luật về thuế mới ban hành tới các thành viên để kịp thời nắm bắt, hạn chế khó khăn vướng mc trong quá trình thực hiện.

- Tổng cục Thuế phối hợp với VBF tổ chức 2 buổi hội thảo trong năm (tại Hà Nội và Hồ Chí Minh) để tiến hành tuyên truyền, phổ biến chính sách về thuế cho các doanh nghiệp thành viên của VBF; Hình thức và chi phí tổ chức sẽ do VBF thực hiện và chịu trách nhiệm.

- Chương trình hội thảo sẽ do Tổng cục Thuế và VBF thống nhất trước khi tổ chức buổi hội thảo.

- Vụ Tuyên truyền hỗ trợ (TCT) là đơn vị chủ trì phối hợp với VBF triển khai nội dung này.

2. Đối thoại chính sách các vấn đề liên quan đến pháp luật và thực thi pháp luật về thuế

a. Mục tiêu: Tổ chức cuộc đối thoại chính sách giữa Tổng cục Thuế và VBF thảo luận các nội dung vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến chính sách thuế và quản lý thuế.

b. Hoạt động triển khai:

- Trưởng nhóm và các thành viên ban lãnh đạo Nhóm công tác Thuế VBF sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp và rà soát kỹ lưỡng các vướng mắc của doanh nghiệp thành viên trước khi tổ chức buổi đối thoại.

- Tổ chức bui đối thoại giữa Nhóm công tác Thuế VBF và Tổng cục Thuế một năm 2 lần vào Quý II và Quý IV (buổi đối thoại lần 1 vào Quý II do Vụ Chính sách chủ trì phối hợp cùng các đơn vị có liên quan trong Tổng cục, buổi đi thoại lần 2 vào quý 4 do Lãnh đạo Tổng cục chủ trì phối hợp cùng các đơn vị có liên quan trong Tổng cục).

- Vụ Chính sách (TCT) là đơn vị chủ trì phối hợp với VBF để triển khai nội dung này.

- Chương trình họp cần được gửi đến Tổng cục Thuế 2 tuần trước thời gian họp dự kiến.

Tổng cục Thuế thông báo để Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- PTCTr. Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ TTHT (để triển khai thực hiện);
- Vụ PC - TCT (để biết);
- Website TCT;
 - Lưu: VT; CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.