Open navigation

Công văn 8559/VPCP-KTTH ngày 01/11/2023 Gia hạn thời gian trình Nghị định sửa đổi Nghị định 107_2018_NĐ-CP

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8559/VPCP-KTTH

V/v gia hạn thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Công Thương;
 - Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 6591/BCT-XNK ngày 25 tháng 9 năm 2023 về việc gia hạn thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo trong tháng 12 năm 2023 theo đúng quy trình, thủ tục quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng, không để tiếp tục chậm trễ.

2. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: PL, NN, TH;
 - Lưu: VT, KTTH (3).TLK

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.