Open navigation

Công văn 5297/TCHQ-GSQL ngày 12/10/2023 Thanh lý hàng nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5297/TCHQ-GSQL

V/v thanh lý hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 153/ĐT-TCKT ngày 15/9/2023 của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh về việc thanh lý hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục miễn thuế. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Địa điểm thực hiện thủ tục hải quan thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục miễn thuế đã được quy định cụ thể tại điểm b khoản 3 Điều 85 Thông tư số 38/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.

Về thủ tục thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng khi thực hiện theo điểm c.1 khoản 3 Điều 85 Thông tư số 38/TT-BTC ngày 25/3/2015, doanh nghiệp có văn bản nêu rõ lý do thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng gửi Chi cục hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh (nơi đăng ký tờ khai thay đổi mục đích sử dụng) và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III (Chi cục nơi đã đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu hàng hóa miễn thuế).

Công văn này thay thế công văn số 6233/TCHQ-GSQL ngày 22/9/2017 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Văn Thọ (để b/c);
- Cty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh (thay trả lời); (Đ/c: Số 161 đường Xuân Diệu, Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh)
 - Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
 Âu Anh Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.