Open navigation

Công văn 5978/TCHQ-GSQL ngày 17/11/2023 Mở rộng dịch vụ công trực tuyến về sở hữu trí tuệ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5978/TCHQ-GSQL

V/v mở rộng dịch vụ công trực tuyến về sở hữu trí tuệ

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo chương trình công tác trọng tâm năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-TCHQ ngày 18/01/2023, Tổng cục Hải quan đã xây dựng và hoàn thiện việc triển khai mở rộng các thủ tục kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trên Cổng dịch vụ công trực tuyến theo Thông tư số 13/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/03/2020 của Bộ Tài chính tại địa chỉ: https://www.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=4&cid=1191 kể từ ngày 15/11/2023.

Để đảm bảo việc triển khai thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Đối với Chủ thể quyền và người được ủy quyền hợp pháp khi làm thủ tục trên Cổng dịch vụ cần lưu ý các nội dung dưới đây:

- Về dung lượng file tải lên: để đảm bảo hiệu năng, hệ thống yêu cầu các file tải lên có dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 3 MB. Trường hợp file có dung lượng lớn hơn 3 MB, người làm thủ tục có thể chia thành các file có dung lượng nhỏ hơn và tải lên tại mục Tệp tin đính kèm khác trên hệ thống.

- Về cách thức khai báo đường link: Hiện tại không có quy định cụ thể đối với việc khai báo dữ liệu thông qua đường link. Do đó, Tổng cục Hải quan ghi nhận và sẽ nghiên cứu thêm để thực hiện khi có điều kiện cho phép.

- Về sử dụng chữ ký số với các file tải lên: đối với người làm thủ tục là doanh nghiệp, các file gửi lên bắt buộc phải có ký số bằng chữ ký số đã đăng ký của doanh nghiệp để xác thực theo quy định; đối với người làm thủ tục là cá nhân, các file gửi lên không bắt buộc phải có ký số.

Các hướng dẫn về cách thức đăng ký sử dụng chữ ký số được đăng tải trên Cổng dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ nêu trên.

2. Đối với công chức hải quan khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT đề nghị truy cập và làm theo các hướng dẫn tại Hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36A: http://10.224.128.128:8081/dvctt/faces/Login để thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định.

3. Đối với các dữ liệu về SHTT đã được chấp nhận trước đó và còn thời hạn hiệu lực, Tổng cục Hải quan sẽ sớm hoàn thiện việc cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng dịch vụ công trực tuyến và có thông báo sau.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị niêm yết công khai văn bản này tại nơi làm thủ tục hải quan để các bên liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ĐTCBL; Cục CNTT&TKHQ;
- Website TCHQ; Tạp chí Hải quan;
 - Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đào Duy Tám

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.