Open navigation

Công văn 5243/TCT-CS ngày 23/11/2023 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5243/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Energy Elentec Việt Nam
(Địa chỉ: Lô 44D KCN Quang Minh, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 20231101/EEV ngày 01/11/2023 của Công ty TNHH Energy Elentec Việt Nam vướng mắc về ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn số 61183/CTHN-TTHT ngày 21/08/2023 trả lời Công ty, Cục Thuế thành phố Hà Nội có hướng dẫn: “Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dân của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 1 để được hỗ trợ giải quyết ”.

Do đó, đề nghị Công ty TNHH Energy Elentec Việt Nam cung cấp hồ sơ tài liệu cụ thể liên quan đen vướng mắc, liên hệ làm việc trực tiếp với Phòng Thanh tra kiểm tra số 1 - Cục Thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Energy Elentec Việt Nam được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Website TCT;
 - Lưu VT, CS (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.