Open navigation

Công văn 5154/TCT-CS ngày 20/11/2023 Tiền thuê đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5154/TCT-CS

V/v tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023 

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 2043/CTGLA-HKDCN ngày 23/10/2023 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về vướng mắc chính sách thu tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Pháp luật về thu tiền thuê đất đã có quy định cụ thể về đối tượng thu tiền thuê đất, thời điểm tính thu tiền thuê đất và phương pháp tính thu tiền thuê đất. Về hướng dẫn xử lý đối với khoản nợ tiền thuê đất phát sinh khi Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai chuyển thành Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai và thu tiền thuê đất đối với khoảng thời gian từ thời điểm Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai chính thức chuyển thành Công ty cổ phần đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất đối với Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3727/TCT-CS ngày 27/9/2021 trả lời Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai và công văn số 1715/TCT-CS ngày 12/5/2023 trả lời Cục Thuế tỉnh Gia Lai (bản photocopy công văn số 3727/TCT-CS và công văn số 1715/TCT-CS kèm theo).

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai căn cứ quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất, nghiên cứu công văn số 3727/TCT-CS ngày 27/9/2021, công văn số 1715/TCT-CS ngày 12/5/2023 của Tổng cục Thuế nêu trên và căn cứ ý kiến của Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên - Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn số 1612/QHPTTNĐ-PPTTNĐ ngày 04/8/2023 về xác định thời điểm chấm dứt việc sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai và hồ sơ cụ thể để xử lý thu tiền thuê đất theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Gia Lai biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Cục QLCS, Cục Tài chính DN (BTC);
- Cục Quản lý, giám sát Chính sách thuế, phí và lệ phí (BTC);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.