Open navigation

Công văn 5241/TCT-CS ngày 23/11/2023 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5241/TCT-CS

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

Cục Thuế thành phố Hải Phòng;
Luật sư Bùi Thị Hằng, Chi nhánh Công ty Luật TNHH Intercode tại Hải Phòng.
(đ/c: Thôn 5, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5230/CTHPH-NVDTPC ngày 29/9/2023 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng và Đơn kiến nghị ngày 18/10/2023 của Luật sư Bùi Thị Hằng, Chi nhánh Công ty Luật TNHH Intercode tại Hải Phòng vướng mắc về việc hoàn trả tiền sử dụng đất đối với trường hợp người có công với cách mạng nộp hồ sơ xin miễn, giảm sau khi đã nộp đủ tiền sử dụng đất và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 106 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định về nguyên tắc miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất.

Tại Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016; Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 và Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ) quy định về nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Tại Điều 13, Điều 14, Điều 15 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất, hồ sơ đề nghị và nơi tiếp nhận hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Tại Điều 60 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Thông tư này.

Căn cứ các quy định nêu trên thì:

Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại pháp luật về thu tiền sử dụng đất.

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP nêu trên chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được miễn, giảm và tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP nêu trên.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: Việc nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường.

Hiện nay, chưa có quy định về việc hoàn lại tiền sử dựng đất đã nộp đối với trường hợp người có công với Cách mạng nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất sau khi đã nộp đủ tiền sử dụng đất và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hải Phòng biết và căn cứ hồ sơ cụ thể để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
PTCT Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
Vụ PC, Cục QLCS (BTC);
Vụ PC (TCT);
 - Website (TCT
);
Lưu VT, CS. (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.