Open navigation

Công văn 2879/TCT-CS ngày 12/07/2023 Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2879/TCT-CS

V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty CP Sữa Việt Nam.
Địa chỉ: Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 28/CV-CTS.THUE ngày 12/1/2022 của Công ty CP Sữa Việt Nam về ưu đãi thuế đối dự án ứng dụng công nghệ cao (gọi tắt là Công ty). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Khoản 7, Khoản 8 và Khoản 12 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013;

- Căn cứ quy định tại Khoản 9 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 hướng dẫn các Luật về thuế;

- Căn cứ quy định tại Điều 9 và Điều 10 Luật công nghệ cao số 32/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế TNDN hoặc đã hưởng hết ưu đãi về thuế TNDN theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN, được cấp giấy chứng nhận dự án ứng dụng công nghệ cao thì ưu đãi về thuế TNDN của doanh nghiệp được xác định bằng mức ưu đãi áp dụng cho dự án ứng dụng công nghệ cao quy định tại Khoản 7 và Khoản 8 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành trừ đi thời gian Công ty đã hoặc đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN trước đó (cả về thuế suất và thời gian miễn, giảm nếu có).

Thời gian bắt đầu tính ưu đãi đối với dự án ứng dụng công nghệ cao (về thuế suất và thời gian miễn giảm thuế) thực hiện theo quy định tại Khoản 7 và Khoản 8 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13.

Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lưa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thực hiện phù hợp quy định pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Các đơn vị: Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Vụ PC-TCT;
 - Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.