Open navigation

Công văn 7922/VPCP-KTTH ngày 12/10/2023 Xây dựng Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7922/VPCP-KTTH 

V/v xây dựng Nghị quyết về mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Hà Nội ngày 12 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng Bộ Công Thương;
 - Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 10848/BTC-CST ngày 06 tháng 10 năm 2023 về việc xây dựng Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục áp dụng mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn như đã quy định tại Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 cho năm 2024 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Chính phủ trong tháng 10 năm 2023.

2. Bộ Công Thương chủ động phối hợp, cung cấp ngay các thông tin liên quan tình hình xăng dầu trong nước từ đầu năm 2023 đến nay (tình hình nguồn cung xăng dầu, công tác điều hành giá xăng dầu); phân tích, dự báo tình hình xăng dầu trong nước và thế giới trong thời gian tới, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ dự án Nghị quyết.

3. Bộ Tư pháp khẩn trương thẩm định hồ sơ dự án Nghị quyết ngay sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo thời hạn trình Chính phủ tại điểm 1 nêu trên.

4. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ: TC, TP, CT;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,
 - Lưu: VT, KTTH (2)Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.