Open navigation

Công văn 501/TB-VPCP ngày 02/12/2023 Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 501/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ MINH KHÁI
TẠI CUỘC HỌP VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
 NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030

Ngày 21 tháng 11 năm 2023, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030 (Chiến lược). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Khoa học và Công nghệ. Sau khi nghe báo cáo của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái kết luận như sau:

1. Thống nhất thay đổi tên gọi Đề án thành “Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030” như đề xuất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến xác đáng tại cuộc họp; chủ động làm việc với các Bộ, cơ quan liên quan để rà soát kỹ dự thảo Chiến lược bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, quy định của pháp luật; thống nhất các nội dung còn ý kiến khác nhau (nếu có). Trên cơ sở đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoàn thiện hồ sơ theo quy định (Tờ trình, Báo cáo đầy đủ và dự thảo Quyết định), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 12 năm 2023; trong đó lưu ý một số nội dung sau:

a) Rà soát kỹ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện cơ chế, chính sách; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; nguồn lực thực hiện và các nội dung khác tại dự thảo Chiến lược bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm khả thi, phù hợp với thực tiễn, đúng quy định pháp luật; cơ quan bảo hiểm xã hội hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

b) Về việc đầu tư các Quỹ bảo hiểm: thực hiện theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn, bền vững, hiệu quả.

3. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./

 

Nơi nhận:
- TTg, PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ: Nội vụ, LĐTBXH, Tài chính, Tư pháp, Y tế, KHĐT, KHCN;
- BHXHVN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,
Trợ lý TTg, Vụ TH;
 - Lưu: Văn thư, KTTH (2b).N.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.