Open navigation

Công văn 5366/TCT-DNL ngày 30/11/2023 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động thư tín dụng (L_C)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5366/TCT-DNL

V/v Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về thuế GTGT đối với hoạt động thư tín dụng (L/C).

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các Ngân hàng thương mại;
 - Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính liên quan đến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại văn bản số 324/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thuế đề nghị:

- Căn cứ quy định tại khoản 15 Điều 4, điểm a khoản 6 Điều 98 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 quy định về thư tín dụng, khoản 8 Điều 5 Luật Thuế Giá trị gia tăng năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng năm 2013 quy định về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cấp tín dụng;

- Căn cứ quy định tại khoản 33 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2012 sửa đổi, bổ sung Điều 107 Luật Quản lý thuế năm 2006; điểm c khoản 2 Điều 138 Luật quản lý thuế năm 2019; khoản 3 Điều 9, khoản 1 Điều 16, điểm c khoản 3, điểm c khoản 4, điểm c khoản 5 Điều 32 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;

- Căn cứ quy định tại khoản 32 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế năm 2014, khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế năm 2016; khoản 2 Điều 59 Luật quản lý thuế năm 2019 quy định về tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế;

Tại văn bản số 324/VPCP-KTTH ngày 12/8/2023 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã có kết luận: “Giao Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế căn cứ quy định Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và pháp luật liên quan thực hiện thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động thư tín dụng (L/C) theo đúng quy định”. Trước đó, ngày 22/4/2020, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 1606/TCT-DNL đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố rà soát, hướng dẫn các tổ chức tín dụng trên địa bàn quản lý có phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ thư tín dụng (L/C) thì thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo đúng quy định.

Căn cứ các quy định nêu trên và Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 324/VPCP-KTTH ngày 12/8/2023 của Văn phòng Chính phủ thì các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với thư tín dụng (L/C) theo đúng quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và pháp luật có liên quan. Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế và nộp đủ số tiền thuế phải nộp, tiền chậm nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện không qua thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế hoặc trước khi cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện thì không xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam được biết và tiếp tục rà soát để thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động thư tín dụng L/C theo đúng quy định của pháp luật về thuế./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo BTC (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan: KTNN, VPCP, NHNN, TP (để b/c);
- Hiệp hội Ngân hàng (để p/h)
- Tổng cục trưởng TCT (để b/c);
- Vụ, đơn vị: CST, PC, TCNH - BTC;
- Vụ, đơn vị: PC, CS, KK, QLN, TTKT, CNTT - TCT;
 - Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phi Vân Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.