Open navigation

Công văn 5565/TCT-CS ngày 11/12/2023 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5565/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Hòa Bình;
- Công ty Cổ phần Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
(Đ/C: Xóm Tiềng, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 21/2023/CV-MD ngày 18/8/2023 của Công ty Cổ phần Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam về việc hạch toán chi phí của Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 17/7/2023, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đã có công văn số 3699/CTHBI-TTHT trả lời Công ty Cổ phần Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam. Tuy nhiên Công ty tiếp tục có ý kiến đề nghị hướng dẫn cụ thể thêm các kiến nghị của Công ty.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Hòa Bình căn cứ quy định pháp luật, tình hình thực tế tại đơn vị để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Đặng Ngọc minh (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.