Open navigation

Công văn 1174/TCT-CS ngày 05/04/2023 Hóa đơn giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1174/TCT-CS

V/v hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5477/CTTNI-TTKT3 ngày 10/11/2022 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về hóa đơn GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 13 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH13 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 31/2013/QH13) quy định các trường hợp hoàn thuế;

Căn cứ khoản 2 Điều 68 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp sáp nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ) quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ điểm b khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT;

Căn cứ khoản 3 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

Căn cứ khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 quy định về sáp nhập công ty.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty bao bì Ngọc Nghĩa và Công ty Pet Quốc Tế là các công ty thành viên hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng Công ty Ngọc Nghĩa (Công ty chủ quản), khi điều chuyển tài sản (bao gồm cả hàng hóa) để sáp nhập vào Công ty Ngọc Nghĩa thì phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải lập hóa đơn. Công ty Ngọc Nghĩa được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp (bao gồm cả việc kế thừa số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết) của Công ty bao bì Ngọc Nghĩa và Công ty Pet Quốc Tế, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty bao bì Ngọc Nghĩa và Công ty Pet Quốc Tế.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh căn cứ quy định về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp sáp nhập doanh nghiệp tại khoản 2 Điều 68 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 để hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ KK, PC;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.