Open navigation

Công văn 215/VPCP-QHQT ngày 10/01/2024 Triển khai kết quả Hội nghị Bộ trưởng Chương trình hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 26

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 215/VPCP-QHQT

V/v triển khai kết quả Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 26

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi:  

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông;
 - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 10890/BKHĐT-KTĐN, ngày 25 tháng 12 năm 2023) về kết quả Hội nghị Bộ trưởng Chương trình hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 26 (Hội nghị GMS-26), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Triển khai thực hiện Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng GMS-26 và những thỏa thuận đạt được tại Hội nghị GMS-26;

- Rà soát, theo dõi, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các hoạt động, sáng kiến hợp tác GMS và phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), các nước GMS để đảm bảo triển khai theo đúng tiến độ đã thống nhất.

2. Các Bộ, cơ quan: Ngoại giao, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam:

- Triển khai công việc và tham dự các hoạt động của nhóm công tác, nhóm chuyên trách, thỏa thuận và sáng kiến hợp tác thuộc khuôn khổ GMS do mình phụ trách theo đúng nội dung Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng GMS-26.

- Triển khai thực hiện và cập nhật Khung đầu tư khu vực GMS giai đoạn 2024 - 2026 (RIF 2024 – 2026) đối với dự án thuộc phạm vi trách nhiệm và lĩnh vực được giao.

- Báo cáo kết quả hoạt động, cập nhật tình hình và kiến nghị các nội dung hợp tác cho Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ và chuẩn bị cho các cuộc họp thuộc khuôn khổ hợp tác GMS trong thời gian tới.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trần Lưu Quang (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Đỗ Ngọc Huỳnh, Vụ: TH;
 - Lưu: VT, QHQT (2). PH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM Đỗ Ngọc Huỳnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.