Open navigation

Công văn 223/VPCP-QHĐP ngày 10/01/2024 Chuẩn bị Phiên họp Ban Chỉ đạo Nghị quyết 98_2023_QH15 chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 223/VPCP-QHĐP

V/v chuẩn bị Phiên họp Ban Chỉ đạo Nghị quyết số 98/2023/QH15 chính sách đặc thù phát triển TPHCM

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Xây dựng;
 - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao các Bộ và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ trong Quý IV/2023, nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 506/TB-VPCP ngày 06 tháng 12 năm 2023 kết luận Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 và phương hướng thực hiện thời gian tới, nêu rõ vướng mắc, khó khăn, đề xuất kiến nghị và giải pháp, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 01 năm 2024 tổng hợp chung.

2. Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính rà soát, hoàn thiện, đảm bảo trình ban hành Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 chậm nhất trước ngày 20 tháng 02 năm 2024.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan đề xuất thời gian họp và xây dựng chương trình, nội dung, kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 850 tại Phiên họp lần thứ hai về triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 và kiểm điểm công tác Quý IV/2023 thực hiện Nghị quyết này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý/Thư ký của TTg và các PTTg; các Vụ, Cục: CN, KTTH, PL, TCCV, KSTT;
 - Lưu: VT, QHĐP (2b). NQ

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.