Open navigation

Quyết định 22/QĐ-BCT ngày 05/01/2024 Kết quả rà soát lần thứ hai áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Hoa và In-đô-nê-xi-a

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ KẾT QUẢ RÀ SOÁT LẦN THỨ HAI VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP
CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM BỘT NGỌT
CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA
 VÀ CỘNG HÒA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 2639/QĐ-BCT ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 1933/QĐ-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a;

Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-BCT ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng thuế chống bán phá giá một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa;

Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức thuế chống bán phá giá đối với Nhóm công ty Fufeng trên cơ sở kết quả rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a (mã vụ việc AR02.AD09) với nội dung chi tiết được nêu tại Thông báo kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trình tự thủ tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá được thực hiện theo pháp luật về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, pháp luật về thuế xuất nhập khẩu và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Các Quyết định miễn trừ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành trước ngày Quyết định này có hiệu lực được tiếp tục có giá trị thực hiện đến hết thời hạn hiệu lực của Quyết định miễn trừ đó.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ban hành.

Điều 5. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Thủ trưởng các đơn vị và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, NG, TT&TT;
- Các Thứ trưởng;
- Các trang mạng: Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Tổng cục Hải quan (Cục TXNK, Cục GSQL);
- Các Cục/Vụ: CN, XNK, ĐB, AP;
 - Lưu: VT, PVTM (06).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Sinh Nhật TânTHÔNG BÁO

ĐIỀU CHỈNH MỨC THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ
ĐỐI VỚI NHÓM CÔNG TY FUFENG TRÊN CƠ SỞ KẾT QUẢ RÀ SOÁT
LẦN THỨ HAI VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ
MỘT SỐ SẢN PHẨM BỘT NGỌT CÓ XUẤT XỨ TỪ
 CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA VÀ CỘNG HÒA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A

(Kèm theo Quyết định số 22/QĐ-BCT ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá

a) Tên gọi và đặc tính cơ bản

Các sản phẩm bột ngọt (còn được gọi là mỳ chính, Monosodium Glutamate, MSG, Mononatri glutamat, Monosodium L-glutamate, Sodium glutamate, Muối natri của acid glutamic).

b) Mã số hàng hóa (Mã HS)

Hiện tại, hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá được phân loại theo mã HS 2922.42.20.

2. Nhóm công ty được điều chỉnh mức thuế chống bán phá giá

Nhóm công ty Fufeng và các công ty liên quan được điều chỉnh mức thuế chống bán phá giá (CBPG) theo kết quả rà soát lần thứ hai, cụ thể:

- Các công ty sản xuất, xuất khẩu thuộc nhóm này có số thứ tự từ 05 đến 07 tại Cột 1 Mục 2 (bảng mức thuế chống bán phá giá) của Thông báo kèm theo Quyết định số 640/QĐ-BCT ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng thuế chống bán phá giá một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

3. Mức thuế chống bán phá giá theo kết quả rà soát

Đối với Nhóm công ty Fufeng được mô tả tại Mục 2 của Thông báo này, thông tin cụ thể về tên tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu và công ty thương mại liên quan và mức thuế CBPG áp dụng như sau:

STT

Tên tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu

Tên công ty thương mại liên quan

Mức thuế chống bán phá giá

Cột 1

Cột 2

Cột 3

TRUNG QUỐC

1

Hulunbeier Northeast Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.

- Fufeng (Hong Kong) Import & Export Company Limited

- Wuxi Mifun International Trade Co., Ltd

- Fufeng Marketing Co., Ltd

- Shandong Fufeng Fermentation Co., Ltd

3.396.156 VNĐ/Tấn

2

Neimenggu Fufeng Biotechnologies Co., Ltd

3

Baoji Fufeng Biotechnologies Co., Ltd

4. Thời hạn áp dụng biện pháp chống bán phá giá

Mức thuế CBPG tại Mục 3 của Thông báo này sẽ được áp dụng từ ngày có hiệu lực của Quyết định về kết quả rà soát lần thứ thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a đến hết ngày 22 tháng 7 năm 2025 (trừ trường hợp được thay đổi, gia hạn theo Quyết định khác của Bộ Công Thương căn cứ trên kết quả rà soát việc áp dụng biện pháp CBPG theo quy định của pháp luật).

5. Các nội dung khác

Các nội dung về mô tả hàng hóa bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá, mức thuế CBPG của các nhóm công ty khác từ Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, xuất xứ hàng hóa bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá, thủ tục, hồ sơ kiểm tra và áp dụng biện pháp chống bán phá giá thực hiện theo Quyết định số 640/QĐ-BCT ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng thuế chống bán phá giá một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.