Open navigation

Công văn 238/LĐLĐ-CSPL ngày 28/12/2023 Tăng cường giám sát giữ vững ổn định tình hình lao động việc làm quan hệ lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 238/LĐLĐ-CSPL

Về tăng cường giám sát, giữ vững ổn định tình hình lao động, việc làm, quan hệ lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2023

 

Kính gửi:

- Công đoàn Ngành, Sở, Khối và cấp trên tương đương;
- Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức và các Quận/Huyện;
 - Công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện.

Căn cứ Công văn số 6127/UBND-VX ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường giám sát, giữ vững ổn định tình hình lao động, việc làm, quan hệ lao động trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Nhằm góp phần ổn định quan hệ lao động và giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn Ngành, Sở, Khối và cấp trên tương đương, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức và các Quận/Huyện, Công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân và các ngành chức năng địa phương yêu cầu các doanh nghiệp (có tổ chức Công đoàn cơ sở) ít nhất trước 20 ngày nghỉ Tết thông báo công khai thời điểm thanh toán lương (kỳ lương tháng 01/2024), kế hoạch thưởng Tết, thời gian nghỉ Tết và các khoản hỗ trợ khác để người lao động biết, an tâm lao động sản xuất; tuyên truyền, động viên đoàn viên, người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết để tiếp tục lao động, sản xuất, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Trường hợp các doanh nghiệp gặp khó khăn, chưa có kế hoạch thưởng Tết thì vận động doanh nghiệp thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí khác để có kế hoạch thưởng hoặc hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Đồng thời, vận động các doanh nghiệp có thêm các hình thức hỗ trợ khác như: tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết và các hình thức hỗ trợ khác phù hợp.

2. Hỗ trợ các Công đoàn cơ sở trực thuộc tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, người sử dụng lao động tiến hành đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để giải quyết bất đồng trong việc trả lương, thưởng Tết, không để xảy ra ngừng việc gây mất trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, tăng cường thực hiện chức năng đại diện thương lượng, đối thoại các nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn đến người lao động, người sử dụng lao động về việc đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, lấy quan tâm, chăm lo việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động làm động lực ổn định doanh nghiệp và ngược lại; duy trì, ổn định và phát triển doanh nghiệp là cơ sở để tạo việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống của người lao động.

4. Phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể vận động các chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê phòng trọ cho người lao động gặp khó khăn; kịp thời thăm hỏi, tặng quà, động viên các trường hợp đoàn viên công đoàn và người lao động gặp khó khăn đột xuất.

5. Tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng kịp thời nắm chắc tình hình hoạt động của doanh nghiệp và lập danh sách các doanh nghiệp khó khăn không có điều kiện thưởng Tết cho người lao động (theo mẫu 001 đính kèm), danh sách các doanh nghiệp nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội thời điểm Tết năm 2024 (theo mẫu 002 đính kèm); danh sách các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn thời điểm Tết năm 2024 (theo mẫu 003 đính kèm); danh sách các doanh nghiệp có khả năng xảy ra tranh chấp lao động trước, trong và sau Tết năm 2024 (theo mẫu 004 đính kèm) gửi về Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 16 tháng 01 năm 2024 (thông qua đồng chí Mai Ngọc Thuần - Phó ban Ban Chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố).

6. Định kỳ trước 15 giờ thứ năm hàng tuần bắt đầu từ ngày 04 tháng 01 năm 2024, đề nghị Công đoàn Ngành, Sở, Khối và cấp trên tương đương, Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức và các Quận/Huyện, Công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp, báo cáo tình hình quan hệ lao động, tranh chấp lao động (theo biểu mẫu link báo cáo Tết 2024 của Công đoàn cấp trên cơ sở đã gửi ngày 22/11/2023) gửi về Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (thông qua đồng chí Nguyễn Hữu Nhân - Chuyên viên Ban Chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh).

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn Ngành, Sở, Khối và cấp trên tương đương, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức và các Quận/Huyện, Công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời thông tin báo cáo tình hình quan hệ lao động phát sinh (nếu có)./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Dân vận Thành ủy TPHCM;
- Thường trực LĐLĐ TPHCM;
 - Lưu VT, CSPL

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
 Phạm Chí TâmLIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TÊN CĐ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP:...............................
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu 001

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP KHÓ KHĂN KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN THƯỞNG TẾT NĂM 2024 CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

STT

TÊN ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

Vốn trong nước hay vốn nước ngoài (Nếu nước ngoài thì nước nào)

Ngành nghề

TỔNG SỐ LAO ĐỘNG

TÓM TẮT VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN CỦA DN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TÊN CĐ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP:...............................
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Mẫu 002 

 DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ LƯƠNG,
 NỢ BẢO HIỂM XÃ HỘI THỜI ĐIỂM TẾT NĂM 2024

Stt

Tên đơn vị DN

Địa chỉ đặt trụ sở DN

Vốn trong nước hay vốn nước ngoài (Nếu vốn nước ngoài thì nước nào)

Ngành nghề

Tổng số lao động

Số lao động bị nợ lương

Số lao động nợ BHXH

Số tiền nợ (đồng)

Lương

BHXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TÊN CĐ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP:...............................
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÓ CHỦ BỎ TRỐN
 THỜI ĐIỂM TẾT NĂM 2024

Mẫu 003

Stt

Tên đơn vị DN

Địa chỉ đặt trụ sở DN

Vốn trong nước hay vốn nước ngoài (Nếu vốn nước ngoài thì nước nào)

Ngành nghề

Tổng số lao động

Thời điểm chủ bỏ trốn

Số tiền nợ (đồng)

Kết quả giải quyết

Lương

BHXH

Các khoản khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TÊN CĐ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP: ...............................
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NĂM 2024

Mẫu 004

Stt

Tên đơn vị DN

Địa chỉ đặt trụ sở DN

Vốn trong nước hay vốn nước ngoài (Nếu vốn nước ngoài thì nước nào)

Ngành nghề

Tổng số lao động

Tóm tắt tình hình DN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.