Open navigation

Quyết định 6015/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6015/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẦU TƯ BẰNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI KHÔNG THUỘC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 15155/TTr-SKHĐT ngày 29 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

CHỦ TỊCH


 Phan Văn Mãi

 DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẦU TƯ BẰNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI KHÔNG THUỘC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

A. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

01

Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

- Thời gian thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi chương trình, dự án kể từ ngày cơ quan chủ trì thẩm định nhận đủ thành phần hồ sơ hợp lệ: Không quá 30 ngày.

- Thời hạn Quyết định chủ trương đầu tư: Tùy thuộc vào kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư (32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1)

Không

- Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự ngày 11/01/2022;

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

- Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP;

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Quyết định số 1395/QĐ-BKHĐT ngày 10/8/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1. Điều chỉnh trình tự thực hiện như sau:

- Bước 1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao đơn vị trực thuộc tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

- Bước 2: Đơn vị được giao chuẩn bị hồ sơ đầy đủ đến nộp tại Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian tiếp nhận: Trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ).

- Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ

+ Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận hồ sơ và thực hiện giải quyết hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ hướng dẫn đơn vị bổ sung hồ sơ.

- Bước 4: Xem xét, giải quyết hồ sơ

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét hồ sơ và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố có công văn kèm Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gửi lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cơ quan có liên quan.

- Bước 5: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo Đơn vị đã giao tại Bước 1 hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo ý kiến thẩm định, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan.

- Bước 6: Căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khác, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định và có báo cáo kết quả thẩm định gửi đơn vị được giao tại Bước 1.

- Bước 7: Đơn vị được giao tại Bước 1 hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định chủ trương đầu tư.

2. Bổ sung thành phần hồ sơ:

Văn bản góp ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan.

02

Quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án (bao gồm dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi để chuẩn bị dự án đầu tư)

- Thời gian thẩm định văn kiện dự án/phi dự án kể từ ngày cơ quan chủ trì thẩm định nhận đủ thành phần hồ sơ hợp lệ: Không quá 20 ngày.

- Thời hạn phê duyệt:

+ Trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố: không quá 10 ngày làm việc; 

+ Trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng nhân dân Thành phố: Tùy thuộc vào kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư (32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1)

Không

- Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự ngày 11/01/2022;

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

- Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP;

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Quyết định số 1395/QĐ-BKHĐT ngày 10/8/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1. Về thời hạn phê duyệt:

Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và quyết định công bố của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ quy định về thời hạn thẩm định; không quy định về thời hạn phê duyệt cũng như tổng thời gian giải quyết cho thủ tục này. Do đó, để công khai, minh bạch và thực hiện thống nhất trên địa bàn Thành phố trong thời gian chờ sửa quy định liên quan, thời hạn phê duyệt như sau:

+ Trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố: Không quá 10 ngày làm việc;

+ Trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng nhân dân Thành phố: Tùy thuộc vào kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố.

2. Trình tự thực hiện như sau:

2.1. Đối với dự án/phi dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố:

- Bước 1: Chủ dự án phối hợp với nhà tài trợ nước ngoài lập văn kiện dự án/phi dự án đến nộp tại Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận hồ sơ và thực hiện giải quyết hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ hướng dẫn đơn vị bổ sung hồ sơ.

- Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Cơ quan liên quan xem xét hồ sơ và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố có công văn gửi lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cơ quan có liên quan, kèm theo văn kiện dự án/phi dự án và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

- Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có văn bản góp ý về những nội dung của Văn kiện dự án, phi dự án và những vấn đề cần thiết có liên quan, trong đó lưu ý các nội dung: sự cần thiết và các mục tiêu, kết quả chủ yếu; nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, cơ chế tài chính; điều kiện của nhà tài trợ nước ngoài (nếu có) và khả năng đáp ứng của phía Việt Nam.

- Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định dự án/phi dự án

- Bước 6: Căn cứ kết quả thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án.

2.2. Đối với dự án hỗ trợ kỹ thuật thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt của Hội đồng nhân dân Thành phố:

- Bước 1: Chủ dự án phối hợp với nhà tài trợ nước ngoài lập văn kiện dự án/phi dự án đến nộp tại Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận hồ sơ và thực hiện giải quyết hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ hướng dẫn đơn vị bổ sung hồ sơ.

- Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Cơ quan liên quan xem xét hồ sơ và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố có công văn gửi lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cơ quan có liên quan, kèm theo văn kiện dự án/phi dự án và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

- Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có văn bản góp ý về những nội dung của Văn kiện dự án, phi dự án và những vấn đề cần thiết có liên quan, trong đó lưu ý các nội dung: sự cần thiết và các mục tiêu, kết quả chủ yếu; nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, cơ chế tài chính; điều kiện của nhà tài trợ nước ngoài (nếu có) và khả năng đáp ứng của phía Việt Nam.

- Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định dự án/phi dự án.

- Bước 6: Căn cứ kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố phê duyệt Văn kiện dự án.

 

B. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của nhiều cơ quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

 

Quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

Thời gian quyết định đầu tư chương trình, dự án kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:

- Chương trình đầu tư công: Không quá 20 ngày;

- Dự án nhóm A: Không quá 15 ngày;

- Dự án nhóm B, C: Không quá 10 ngày.

- Đối với dự án không có cấu phần xây dựng: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đối với dự án có cấu phần xây dựng: Cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Không

- Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự ngày 11/01/2022;

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

- Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP;

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ;

- Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ;

- Quyết định số 1395/QĐ-BKHĐT ngày 10/8/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về Nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định số Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

1. Điều chỉnh trình tự thực hiện như sau:

1.1. Đối với dự án không có cấu phần xây dựng:

Bước 1: Căn cứ chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định, Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian tiếp nhận: Trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ).

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ

+ Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận hồ sơ và thực hiện giải quyết hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ hướng dẫn đơn vị bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Cơ quan liên quan xem xét hồ sơ và thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với chương trình, dự án không có cấu phần xây dựng thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Bước 4: Sau khi ban hành quyết định đầu tư chương trình, dự án, Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo cho nhà tài trợ nước ngoài và chủ dự án về quyết định đầu tư chương trình, dự án, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan Quyết định đầu tư chương trình, dự án (bản chính hoặc bản sao có công chứng) kèm theo Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án đã được phê duyệt có đóng dấu giáp lai để giám sát và phối hợp thực hiện.

1.2. Đối với dự án có cấu phần xây dựng: Thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định khác có liên quan đến quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, trừ dự án quan trọng quốc gia

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.