Open navigation

Công văn 180/TCT-CS ngày 15/01/2024 Thu tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 180/TCT-CS

V/v thu tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

Trả lời công văn số 3758/CT-HKDCN ngày 17/8/2023 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về việc thu tiền sử dụng đất của các hộ dân được giao đất tái định cư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 86, khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai năm 2013, về nguyên tắc trường hợp bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở thì thời điểm tính thu tiền sử dụng đất là thời điểm giao đất tái định cư, giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư do UBND cấp tỉnh quyết định. Trường hợp còn vướng mắc về giá đất tái định cư, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Phước báo cáo UBND tỉnh Bình Phước để được giải quyết theo thẩm quyền hoặc có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Phước biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLCS, Vụ PC (BTC);
- Vụ PC - TCT (để biết);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.