Open navigation

Công văn 5819/BXD-KTXD ngày 15/12/2023 Hướng dẫn mức thuế suất trong hợp đồng xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5819/BXD-KTXD

V/v hướng dẫn mức thuế suất trong hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn 202

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 243/CV-202GROUP ngày 24/10/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn 202 về việc đề nghị hướng dẫn áp dụng mức thuế suất trong quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng gói thầu số 22 - Dự án Xây dựng, thay thế và bổ sung cơ sở chính của Học viện Hành chính Quốc gia. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc quản lý, thanh toán, quyết toán và điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ dự thầu (HSDT), các tài liệu khác kèm theo hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Khi xác định giá dự thầu (bao gồm cả thuế suất thuế giá trị gia tăng) cần thực hiện theo yêu cầu của HSMT và các quy định của pháp luật tương ứng với thời điểm lựa chọn nhà thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp Nhà nước thay đi, điều chỉnh mức thuế suất thuế giá trị gia tăng so với thời điểm 28 ngày trước ngày đóng thầu được xác định theo yêu cầu tại mục 13.5 của E-HSMT như nêu tại văn bản số 243/CV-202GROUP, thì căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, căn cứ nội dung hợp đồng đã ký đ thực hiện điều chỉnh hợp đồng cho phù hợp.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn 202 nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Bùi Hồng Minh (để b/c);
- Lưu: VT, Cục KTXD (Tiệp)
.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Trương Thị Thu Thanh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.